Ideasta kokeiluun? - Esiselvitys perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehdoista

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu perustulokokeilu. Perustulokokeilulla selvitetään, miten sosiaaliturvaa voitaisiin uudistaa paremmin vastaamaan työelämän muutoksia, muuttaa sosiaaliturvaa työhön kannustavaksi, vähentää byrokratiaa ja yksinkertaistaa monimutkaista etuusjärjestelmää, joka usein luo erilaisia tulo-, kannustin- ja byrokratialoukkuja. Kokeilun toimeenpanoa varten Valtioneuvoston kanslia tilasi esiselvityksen puhtaan perustulon, osittaisen perustulon, negatiivisen tuloveron ja muitten mahdollisten mallien soveltuvuudesta kokeiluun.

Esiselvityksessä on kerätty yhteen tietoa erilaisista perustulomalleista sekä malleihin liittyneiden kokeiluiden tuloksista. Raportissa pohditaan eri mallien taustaolettamuksia, toteuttamiskelpoisuutta ja esitetään mikrosimulaatiolaskelmia kannustin- ja tulonjakovaikutuksista sekä kustannuksista. Raportissa tarkastellaan kokeiluun, koeasetelmaan ja otantaan liittyviä oikeudellisia ja julkisen talouden kestävyyteen liittyviä reunaehtoja. Esiraportin pohjalta tehdään päätös kokeiltavasta mallista tai malleista, joita täsmennetään loppuraportissa, jonka määräpäivä on 15.11.2016.

Esiselvityksen liitteenä 1 on Perustulohankkeen mikrosimulointituloksia. http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=10602