Tietoverkkorikollisuuden tilannekuva

Kyberturvallisuuden yhteisen tilannetietoisuuden parantaminen ja tiedonvaihdon lisääminen viranomaisten, elinkeinoelämän sekä tutkimusyhteisön kesken on useassa kansallisessa strategiassamme esitetty tavoite. Tietoverkkorikollisuuden tilannekuvatyö on yksi osa-alue kyberturvallisuuden yhteistä tilannetietoisuutta ja sen kehittäminen aloitettiin poliisissa Kyberrikostorjuntakeskuksen perustamisen myötä 2015. Tässä selvityksessä kartoitetaan tietoverkkorikollisuuden tilannekuvatyön ykytila ja tavoitteena on luoda pohja tietoverkkorikollisuuden tilannekuvatyön kehittämiselle poliisissa. Lopputuloksena esitetään joukko toimenpide-ehdotuksia, jotka tähtäävät yhteisen tilannetietoisuuden parantamiseen ensisijaisesti nykyisessä lainsäädännöllisessä viitekehyksessä jo olemassa olevin resurssein.

Tietoverkkorikollisuuden tilannekuvatyön organisointi kuuluu poliisin Kyberrikostorjuntakeskukselle ja sen tärkein kehittämistarve on poliisin sisäinen. Suurimman hyödyn saaminen sidosryhmäyhteistyöstä koko poliisiorganisaatiolle edellyttää poliisin oman tilannekuvatyön tavoitteiden, resurssien ja keinojen määrittelyä sekä kehittämisen kytkemistä sisäisiin strategioihin. Tällöin keskustelu tiedonvaihdosta muiden kanssa voidaan viedä riittävän tarkalle tasolle ja rakentaa tilannekuvasta systemaattisempi kokonaisuus. Tietoverkkorikollisuuden tilannekuvan fokukseksi ehdotetaan selvityksen tulosten perusteella rikosten tekotapoja, trendejä ja analyysia rikollisryhmistä. Sidosryhmät odottavat poliisilta sen kaltaista tietoa ja kokevat ilmiöiden taustoittamisen tarpeelliseksi. Lisäksi ne kuuluvat poliisin perustehtävään ja edistävät tietoverkkorikollisuuden kokonaisuuden haltuunottoa poliisissa.

Selvitys toteutettiin ajanjaksolla lokakuu 2015 - helmikuu 2016 Poliisiammattikorkeakoulussa. Muut hankkeen kumppanit olivat Poliisin Kyberrikostorjuntakeskus, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus ja Tampereen yliopisto. Selvityksen aineisto koostuu teemahaastatteluista sekä asiantuntijatyöpajan työskentelystä.