Krooninen työttömyys

Pitkään avoimien työmarkkinoiden ulkopuolella olleiden työttömien määrää ja rakennetta sekä työttömyyden dynamiikkaa Suomessa vuosina 2005–2013 selvittävä tutkimus

Tässä raportissa selvitetään työttömyyden, erityisesti pitkäkestoisen ja rakenteellisen työttömyyden laajuutta ja dynamiikkaa Suomessa viimeisten noin kymmenen vuoden aikana. Lähemmin on tarkasteltu vuosien 2008 ja 2013 työttömyyden rakennetta ja dynamiikkaa. Vuosi 2008 on valittu, koska se oli viimeinen vuosi ennen kuin samana vuonna alkaneen kansainvälisen finanssikriisin vaikutukset alkoivat näkyä Suomen työmarkkinoilla. Vuosi 2013 taas on viimeisin vuosi, jolta tarvittavat tiedot olivat analyysia toteutettaessa saatavilla. Raportissa vertaillaan siis mahdollisimman tuoreita tietoja tilanteeseen ennen talouskriisiä, josta Suomessa ei toistaiseksi ole toivuttu.

Tutkimus on tehty osana ”Työpolitiikan vaikuttavuus ja vaihtoehdot” tutkimushanketta, jonka pääraportti on julkaistu jo aikaisemmin (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 3/2016).