Vihreän kasvun ja resurssitehokkuuden avainindikaattorit

Policy Brief 6/2016

Vihreän kasvun sekä resurssi- ja materiaalitehokkuuden avainindikaattorit -hankkeessa luotiin ehdotus Suomen oloihin sopivasta avainindikaattoreiden kokoelmasta. Hankkeen suositus on, että ehdotettuja indikaattoreita hyödynnetään etenkin kansallisten ohjelmien ja strategioiden laadinnassa ja niiden toimeenpanon seurannassa. Indikaattorit tarjoavat tietopohjaa myös yrityksille ja alueellisille toimijoille elinkeinotoiminnan ja uusien toimintamallien kehittä-miseen.
Vihreä kasvu on Suomelle suuri mahdollisuus, mutta sen toteuttamiseksi tarvitaan pitkäjän-teistä ja määrätietoista tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Avainindikaattoreita on syytä päivittää jatkuvaluonteisesti huomioiden yhteiskunnallisten tavoitteiden muuttuvat painotukset. Indikaattoreiden tietopohjaa tulee kehittää edelleen.

Kieliversiot: