EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan linjausten toteutusvaihtoehdot ja Suomen omien energia- ja ilmastotavoitteiden toteutuminen

Tässä selvityksessä on tarkasteltu EU:n 2030 energia- ja ilmastopolitiikan toteutusvaihtoehtoja ja niiden vaikutusta sähkösektoriin Euroopan unionissa sekä tarkemmin sähkö- ja lämpösektoreihin Suomessa ja hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista näillä sektoreilla. Mikäli päästökauppa toimisi ainoana ohjauskeinona kohti päästövähennystavoitteiden saavuttamista, nousisi päästöoikeuden ja sähkön hinta merkittävästi korkeammaksi kuin tilanteessa, jossa tavoitteet saavutetaan nykyisten kaltaisten kansallisten tukijärjestelmien avulla. Kansallisten uusiutuvien tavoitteiden ja ohjauskeinojen avulla saavutetaan EU:n alueella korkeampi uusiutuvan energian osuus sähköntuotannossa kuin ilman tukijärjestelmiä päästökaupan toimiessa ainoana ohjauskeinona. Uusiutuvan energian investoinnit koostuvat pääasiassa tuuli- ja aurinkovoimainvestoinneista, joilla korvataan erityisesti hiilen käyttöä EU:n alueella.

Suomessa ei selvityksen mukaan investoida tuuli- ja aurinkovoimaan nykyisen tukijärjestelmän piirissä olevien investointien lisäksi vaan Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteet uusiutuvasta energiasta (yli 50% 2020-luvulla) ja omavaraisuudesta (yli 55% 2020-luvulla) sähkö- ja lämpösektorilla saavutetaan lisäämällä bioenergian käyttöä, jolla korvataan pääasiassa hiilen ja maakaasun käyttöä. Päästökaupan toimiessa bioenergian käytön lisäys sähkö- ja lämpösektoreilla ei vaadi muita tukia tai ohjauskeinoja nykyisen verotason lisäksi, ja energialaitosten puustamaksukyky nousee teollisuuden kuitupuun tasolle
2020 luvulla. Mikäli talouskasvu on oletettua hitaampaa ja sähkön hintakehitys jää alhaiseksi, epävarmuus sähköntuotannon investoinneissa kasvaa ja yhteistuotannon korvausinvestoinnit toteutuvat todennäköisesti lämmön erillistuotantona. Uusiutuvan energian ja omavaraisuuden tavoitteisiin voidaan kuitenkin päästä myös alhaisen talouskasvun jatkuessa odotettua pidempään, mikäli talouskasvu johtaa myös alhaisempaan energiankulutukseen.