Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa

Raportissa tarkastellaan ympäristöllisten menettelyjen tavoitteita, soveltamisaloja, viranomaisratkaisuja, hankkeiden lukumääriä eri menettelyissä ja menettelyjen ajallista kestoa. Tältä pohjalta arvioidaan, mitkä menettelyt olisi mahdollista yhdentää yhden luukun malliin ja miten tämä voitaisiin tehdä.

Ehdotettavana ratkaisuna menettelyjen kehittämiseksi muodostetaan yhden luukun periaatteen eri toteutusvaihtoehtoja yhdistävä malli. Sen keskeisiä osia ovat menettelyjä yhteen sovittava oikeudellinen sääntely ja sähköisen asioinnin kehittäminen.

Yhden luukun malli rakentuu kolmen ydinmenettelyn varaan. Näitä ovat ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa-, maa-aineslain mukainen maa-aineslupa- ja vesilain mukainen vesilupamenettely. Muut ympäristölliset menettelyt voidaan yhdistää näihin menettelyihin. Yhden luukun mallia koodinoivana viranomaisena toimii joka aluehallintovirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen riippuen käsiteltävästä hankkeesta.