Maaseudun palveluiden digitalisaation tila: kuilu tahdossa ja taidoissa

Policy Brief 11/2016

Maaseudun tuleva menestys on pitkälti kiinni siitä, miten digitalisaation mahdollisuuksista osataan tarttua kiinni. Tietoa ja oppia digitalisaatiosta tarvitaan. Samoja asioita tehdään eri puolella samanaikaisesti. Tiedot on kerättävä yhteen julkiseen tietokantaan ja toimijoiden tulee verkostoitua. Eri käyttäjillä ja alueilla on hyvin erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet. Digita-lisaatiopyrkimyksiä tulee toteuttaa paikkaperustaisen kehittämisen kautta. Harvaan asuttujen alueiden ja erityisryhmien kohdalla tulee löytää ratkaisuja, jotka yhdistävät etäyhteyksiä ja palvelujen liikkuvuutta.

Smart Countryside -hanke pureutuu fiksun maaseudun tematiikkaan digitaalisten palveluiden hyötyjen, asiakaslähtöisyyden, sisältöjen ja alueellisten erojen näkökulmista. Suomi on edel-läkävijä muutaman muun Euroopan maan kanssa sähköisessä hallinnossa ja verkkopalve-luissa. Suomalainen insinööriosaaminen ja infrastruktuuri ovat monin paikoin kovatasoista, mutta palveluistamisessa ja sisällöissä riittää parannettavaa. Väestön ikääntyminen, huol-tosuhteen muutos, palvelujen kasvavat etäisyydet, alueellisten erojen kasvu ja palveluiden yksilöllistyminen luovat muutospaineita palveluiden järjestämiseen maaseudulla. Digitalisaa-tiolla on suuri mahdollisuus parantaa palveluiden saavutettavuutta ja vähentää kustannuksia.

Asutuksen muutokset korostavat uusien palvelumuotojen tarvetta. Tässä tutkimuksessa laa-joina palveluita koskevina teemoina käsitellään liikkumista, terveyttä, työtä ja vapaa-aikaa. Selvitys tuo esiin maaseudun digitalisaatiokokeilujen erityispiirteitä ja maaseudun asukkaiden ja yritysten kyvykkyyttä tarttua digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin.