Taloudellisesti tehokkaampaa sää- ja ilmastoriskien hallintaa Suomessa

Sää- ja ilmastoriskit vaikuttavat olennaisesti yhteiskuntamme toimintaan ja ilmastonmuutoskeskustelun myötä niiden hallinta on enenevässä määrin esillä. Yhteiskunnan sopeutumisen kannalta joustavat (robustit) riskienhallinta- ja sopeutumistoimet on tärkeä tunnistaa ja toimeenpanna. Toimet voivat vähentää sää- ja ilmastoriskiä, lisätä niihin varautumista, sopeutumista ja niistä toipumista. Riskienhallinta ja sopeutumistoimia suunniteltaessa, arvioitaessa ja valittaessa tulisi entistä paremmin huomioida niiden taloudellinen tehokkuus. Taloudellisen tehokkuuden määrittämiseen on olemassa useita erilaisia analyysimenetelmiä, mutta niiden käyttö päätöksenteossa Suomessa on vielä verrattain harvinaista.

Tämä raportti on ensimmäinen esitys eri taloudellisten analyysimenetelmien käytöstä ja soveltuvuudesta sää- ja ilmastoriskien hallinta- ja sopeutumistoimien arviointiin Suomessa. Aluksi raportissa esitellään lyhyesti mitä sää- ja ilmastoriskien hallinnalla tarkoitetaan ja miten eri riskienhallinta- ja sopeutumistoimet voidaan jaotella. Tämän jälkeen esitellään kuusi päätöksentekoa tukevaa taloudellista analyysimenetelmää ja selvitetään, niiden nykyistä käyttöä ja mahdollisuuksia Suomen olosuhteissa. Lisäksi raportissa esitetään yhteiskunnallinen kustannus-hyötyanalyysi vuoden 2013 sähkömarkkinalain uudistuksesta sekä neljä kaupunkien sopeutumistoimien kustannusten arviointiin kehitettyä työkalua. Lopuksi esitetään suosituksia siitä, kuinka joustavat ja kustannustehokkaat sää- ilmastoriskien hallintatoimet saataisiin tunnistettua yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tämä tapahtuu muun muassa 1) kohdentamalla resursseja sää- ja ilmastoriskien hallintatoimien kattavan taloudellisen analyysin tekoon, erityisesti mittavissa investoinneissa 2) kehittämällä työkaluja toimien kustannusten ja hyötyjen sekä riskien vaikutusten arviointiin, sekä 3) luomalla ohjeet sää- ja ilmastoriskien hallintakeinojen ja ilmastonmuutoksen sopeutumiskeinojen taloudellisten arviointien tekoon ja arviointien tarkkuuden parantamiseen.

Raportti on toteutettu osana ELASTINEN-hanketta, joka tuotti tietoa ja etsi ratkaisuja, jotka vahvistavat eri toimialojen kykyä arvioida ja hallita sää- ja ilmastoriskejä sekä sopeutua muuttuvaan ilmastoon.