Keinot edistää sää- ja ilmastoriskien hallintaa

ELASTINEN-tutkimushankkeessa selvitettiin sää- ja ilmastoriskien hallinnan tilaa Suomessa ja arvioitiin riskienhallintakeinoja sekä eri toimijoiden roolia. Lisäksi tarkasteltiin, miten riskienhallinnan kustannuksia ja hyötyjä arvioidaan sekä miten riskienhallinta voidaan kääntää liiketoiminnaksi.

Yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden ylläpitäminen edellyttää aktiivista varautumista sään ääriilmiöihin. Hankkeen tulosten mukaan suomalaiset organisaatiot eivät usein arvioi sää- ja ilmastoriskejä systemaattisesti. Varautumisessa tulee ottaa huomioon, että ilmastonmuutos voi muuttaa sään ääri-ilmiöitä, niiden esiintymistiheyttä ja voimakkuutta. Näin varautuminen sään ääri ilmiöihin on myös osa sopeutumista ilmastonmuutokseen.

ELASTINEN-hanke esittää kolme suositusta, joilla sää- ja ilmastoriskien hallintaa voitaisiin parantaa ja sopeutumistyötä tukea: 1) monipuolistetaan tiedon tuottoa ja käyttöä, 2) vahvistetaan yhteistyötä ja kehitetään toimintatapoja sekä 3) kehitetään palveluita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Suositusten toteuttamiseksi esitetään toimenpide-ehdotuksia, minkä lisäksi on tunnistettu toimien toteuttajatahoja. Nykyistä monipuolisempi ja helpommin saatavilla oleva tieto parantaisi mahdollisuuksia arvioida ja hallita sää- ja ilmastoriskejä sekä kykyä sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Suomessa tulisi myös arvioida säännöllisesti Suomen ulkopuolella tapahtuvia ilmastonmuutoksen vaikutuksia, jotka voivat heijastua Suomeen. Sää- ja ilmastoriskien hallintatoimia tulisi valita ja arvioida myös taloudellisen tehokkuuden näkökulmasta.