Tulevaisuuden yhteiskunnan johtaminen – Tieto käyttöön, parempia päätöksiä

Rakennetun ympäristön tietojen hyödyntäminen

Tieto käyttöön, parempia päätöksiä -hankkeen tavoitteena oli osoittaa, millaisia välineitä ja toimintamalleja tarvitaan julkisen sektorin kokonaisvaltaiseen tiedolla johtamiseen. Hankkeessa rajauduttiin rakennetun ympäristön tietojen parempaan hyödyntämiseen päätöksenteossa.

Rakennetun ympäristön tiedot liittyvät kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan kuten asumiseen, liikenteeseen, maankäytön suunnitteluun, rakentamiseen ja ympäristöön. Näihin aiheisiin liittyvien ajantasaisten ja yhteensopivien faktatietojen saamisella päätöksenteon tueksi on suuri merkitys yhteiskunnan kehittämisen kannalta. Hankkeen tavoitteena on ollut tunnistaa ja arvioida ratkaisuvaihtoehtoja, joilla tietoaineistot saadaan tarkoituksenmukaisella tavalla tehokkaaseen käyttöön.

Hankkeen tehtävänä on ollut selvittää, mitä poikkihallinnollisia toimenpiteitä tarvitaan tiedontuotannon vastuiden, rakenteiden ja sisällön kehittämiseksi. Lisäksi on tarkasteltu, millainen voisi olla eri toimialojen tietoa yhdistelevä tilannekuva, jonka avulla autetaan äkillisen tilanteen päätöksentekoa.

Hankkeessa on käsitelty rakennetun ympäristön tietojen tuottamisen ja hyödyntämisen nykytilaa, kehittämistarpeita ja tavoitetilaa. Tältä pohjalta on tunnistettu toimenpide-ehdotuksia ja laadittu konkreettinen etenemissuunnitelma. Hankkeen eri vaiheissa on käytetty vuorovaikutteisia ja avoimia menetelmiä, mukana on ollut osallistujia yli 50 organisaatiosta.

Tärkeimmät tulokset on esitetty etenemissuunnitelmana, jossa ehdotetaan toimenpiteiden käynnistämistä kolmessa eri tehtäväkorissa: ministeriöiden välisen yhteistyön, aluehallintouudistuksen ja julkisen hallinnon digitalisoimisen kärkihankkeeseen liittyvän KIRA-digi –hankkeen yhteydessä toteutettavat tehtävät. Uusi rakennetun ympäristön tietojen infrastruktuuri voi antaa Suomelle mahdollisuuden toimia edelläkävijänä ja kehittää uudentyyppisiä palveluja, joilla on myös kansainvälistä kiinnostusta.