Barentsin alue muuttuu – miten Suomi sopeutuu?

Ympäristön, ilmaston ja yhteiskunnallisten muutosten yhteisvaikutukset ja niiden seuraukset leimaavat arktisen alueen kehitystä seuraavina vuosikymmeninä. Muutoksiin sopeutuminen vaatii varautumista alueen toimijoilta. Suomi osana euroarktista aluetta sopeutuu muutoksiin monin tavoin. Barentsin alue on erityinen arktinen alue: teollisesti ja infrastruktuuriltaan kehittynyt, suhteellisen tiheästi asuttu sekä monikulttuurinen verrattuna muihin arktisiin alueisiin.

Raportissamme tarkastelemme muutoksiin sopeutumista Suomen sopeutumiskyvyn ja hallinnan näkö-kulmista. Tavoitteena on tuottaa kokonaisvaltaista tietoa Barentsin alueen muutoksista, niiden vaikutuk-sista sekä pitkän aikavälin sopeutumisesta nimenomaan suomalaisesta näkökulmasta suomalaisille päättäjille. Näin voidaan tukea sopeutumista edistävää päätöksentekoa. Raportti sisältää myös suosi-tuksia sopeutumisen edistämiseksi.

Raportti perustuu suomalaisten asiantuntijoiden tekemään työhön Arktisen neuvoston ja Arktisen alu-een ympäristön tilaa arvioivan ohjelman (AMAP) arktisen alueen sopeutumisen vaihtoehtoja tarkastele-vassa ”Adaptation Actions for a Changing Arctic” (AACA) -hankkeessa. Asiantuntijat ovat valmistelleet AACA-hankkeessa englanninkielisen Barentsin alueen muutoksia, niiden vaikutuksia ja sopeutumista koskevan osaraportin, joka julkaistaan vuonna 2017 (AMAP 2017).