Vaikuttava valvonta osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta

Tämä selvitys on tehty osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan reformit-painopistealueen vuoden 2016 tutkimushanketta, jossa tehtävänä on ollut selvittää, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa ja valvonnan vaikuttavuutta voidaan parantaa sote-uudistuksessa.

Selvityksen päätavoitteena oli tarkastella sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvan toimintaympäristön ja palvelujen käyttäjien valinnanvapauden laajentumisen vaikutuksia valvonnasta vastaavien tahojen tehtäviin. Erityisesti kiinnitettiin
huomiota omavalvonnan vahvistamisen edellytyksiin osana valvontakokonaisuuden uudistamista. Selvitys toteutettiin kartoittamalla aluksi valvonnan rakenteita ja käytäntöjä Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Alankomaissa, Englannissa, Walesissa ja Skotlannissa.

Kansainvälisessä tarkastelussa esille nousivat erityisesti pyrkimys tietopohjan ja laatutyön kattavuuteen ja systemaattisuuteen, valvonnan ja laatutyön avoimuuteen sekä palvelunkäyttäjien aseman vahvistamiseen. Suomalaisten valvontaviranomaisten tehtäviä ja työnjakoa tarkasteltiin monipuolisen aineiston pohjalta.

Omavalvontaa valvonnan ja laadunhallinnan menetelmänä kartoitettiin työpajassa, johon osallistui palvelujen tuottajia, järjestäjiä ja käyttäjiä sekä valvontaviranomaisten edustajia. Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on kansainvälisestikin arvioituna suuruudeltaan ja vaikutuksiltaan mullistava. Kyseessä on laajamittainen rakenteellinen ja toiminnallinen muutos, jossa uudistetaan järjestämisen, tuottamisen, ohjauksen ja valvonnan rakenteet ja toimintatavat. Uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ohjauksen, valvonnan ja asiakkaiden tekemien valintojen tietopohjan varmistaminen on ratkaisevaa.