Toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet Suomessa

Tässä raportissa käsitellään hallinnollisista rajoista riippumattomia toiminnallisia aluekokonaisuuksia. Toiminnallisia alueita rajataan päivittäisen ja viikoittaisen liikkumisen näkökulmasta sekä paikallisella että seudullisella tasolla. Lähtöaineistona käytetään paikkatietoja työssäkäynnistä ja kyselytietoa asioinnin suuntautumisesta. Tuloksena on tuotettu jatkossa helposti toistettava menetelmä aluerajausten tuottamiseksi.

Kaupunkikeskusten väliin sijoittuvia kasvuvyöhykkeitä luokitellaan alueellisen vuorovaikutuksen sekä liikennejärjestelmään ja saavutettavuuteen perustuvan vuorovaikutuspotentiaalin perusteella. Vuorovaikutusta tarkastellaan erityisesti työssäkäynnin, liikennevirtojen ja yritysten välisten yhteyksien pohjalta. Vyöhykkeiden muutoksia lähestytään väestön, muuttoliikkeen, työllisyyden, työpaikkakehityksen, rakentamisen ja yritysten kehitysnäkymien kautta. Vyöhykkeiden merkityksen analysointi perustuu myös aluekehittämisen toimijoiden haastatteluihin ja yrityksille tehtyyn verkkokyselyyn sekä kansainvälisiin vertailukohtiin.

Keskeisinä toimenpide-ehdotuksina nostetaan esille tietoperustan vahvistaminen, seudullisen suunnittelun vahvistaminen, vaikutusarviointien kehittäminen, vuorovaikutuksen lisääminen, aluekehittämisen keskustelujen kehittäminen, kasvuvyöhykkeiden pitkän aikavälin kehittäminen sekä kestävän liikkumisen edistäminen.