Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen

Lupamenettelyn vaiheistuksen ja toimintamallien kehittäminen

Hankkeen tarkoituksena on ollut esimerkkitapausten eli niin sanottujen pilottilupahankkeiden avulla kokeilla uudenlaista ympäristölupamenettelyä. Kokeillussa mallissa olemassa olevaa lupamenettelyä pyrittiin sujuvoittamaan tehostamalla luvanhakijalle annettua neuvontaa, lisäämällä viranomaisen ja toiminnanharjoittajan välistä yhteydenpitoa, eriyttämällä lausuntopyyntöjen pyytämisen vaihe kuulemismenettelystä ja liittämällä lupapäätösluonnos mukaan myöhemmin tapahtuvassa kuulemisessa käytettäviin asiakirjoihin.

Raportissa tarkastellaan pilottilupahankkeista saatuja kokemuksia uudenlaisesta ympäristölupamenettelystä. Tarkastelun pohjalta raportissa esitetään kehittämisehdotuksia ympäristölupamenettelyn, tehostetun neuvonnan ja lausuntomenettelyiden kehittämiseksi valtion organisaatiouudistukset ja digitalisaatio
huomioon ottaen. Raportissa tunnistetaan ja esitetään ehdotuksia ohjeistus- ja säädösmuutostarpeista, joilla menettelyä voitaisiin edelleen kehittää.