Yli- ja keskinopeudet rikesakkojen korotuksen jälkeen

Osaraportti 2

Tämän hankkeen ensimmäisen osaraportin tulosten perusteella ylinopeutta ajavien autojen osuus on vähentynyt 1.9.2015 voimaantulleen rikesakkojen korotuksen jälkeen. Hankkeessa arvioitavaksi suunniteltu toinen korotus sakkotasoon peruuntui, mutta sakotuksen puuttumiskynnystä laskettiin kahdeksasta seitsemään kilometriin tunnissa 1.10.2016. Hankkeen toisessa osaraportissa täydennetään ensimmäisen osaraportin analyysia tarkastelemalla sitä, tapahtuiko liikennerikkomusten uusimisessa muutosta rikesakkojen korotuksen jälkeen, sekä jatketaan ensimmäisen osaraportin yli- ja keskinopeusseurantaa maaliskuun 2017 loppuun saakka, puuttumiskynnyksen laskun jälkeiseen aikaan. Lisäksi analysoidaan ylinopeussakkoja koskevan mediakeskustelun määrän muutoksia sekä muutoksia rikesakkojen maksamisessa.

Yksilötasoiseen aineistoon perustuva analyysi osoittaa, että syys-lokakuussa 2015 aikaisempaa korkeampia rikesakkoja saaneiden liikennerikkomusten uusiminen väheni noin kahdeksalla prosentilla verrattuna syys-lokakuussa 2014 sakkoja saaneiden verrokkiryhmään. Ylinopeutta ajaneiden autojen osuus on vähentynyt edelleen poliisin automaattisen liikennevalvonnan tilastoissa sekä liikenteen automaattisilla mittausasemilla (LAM), erityisesti hitaammilla tieosuuksilla. Ylinopeussakkoja ja automaattista liikennevalvontaa koskevan uutisoinnin määrä on lisääntynyt selvästi vuosina 2014–16. Sakkojen maksamisessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta sakkojen korotuksen jälkeen.

Kokonaisuutena arvioiden hankkeen tulokset viittaavat siihen, että rikesakkojen korotus on vähentänyt ylinopeuksia jonkin verran, mutta samaan aikaan tapahtunut automaattisen liikennevalvonnan tehostaminen lienee toinen tärkeä syy havaittuun muutokseen.