Päästökauppadirektiivin uudistamisen vaikutukset Suomen energiasektoriin ja teollisuuteen

Tässä selvityksessä on tarkasteltu päästökauppadirektiivin uudistamisen ja esillä olevien erilaisten vaihtoehtojen (Euroopan komission, parlamentin ja ministerineuvoston ehdotukset) vaikutuksia Suomen energiasektoriin ja vientiteollisuuden kilpailukykyyn. Lisäksi raportissa tuodaan esiin suunnitellun innovaatiorahaston tuomia mahdollisuuksia suomalaiselle teollisuudelle.

Päästökauppadirektiivin muutoksen vaikutukset sekä energiantuottajiin että vientiteollisuuteen aiheutuvat ennen kaikkea muutoksista päästöoikeuden hinnassa ja teollisuuden ja lämmöntuotannon ilmaiseksi saamassa päästöoikeuksien määrässä, sekä epäsuorasti sähkön hinnan muutoksen kautta.

Suomen teollisuuden saama ilmaisjako neljännen päästökauppakauden alussa säilyisi lähellä nykytasoa lukuun ottamatta niitä teollisuudenaloja, joiden ilmaisjako on perustunut vain korkeaan kaupankäyntiosuuteen kolmansien maiden kanssa. Teollisuudelle ilmaisjaon muutosta merkittävämpi vaikutus on monilla aloilla sähkön hinnan nousulla.

Nykyisen NER300-rahaston korvaava innovaatiorahasto mahdollistaa pienempien ja aikaisemman kypsyysasteen hankkeiden sisältymisen rahaston piiriin, mikä voi luoda uusia mahdollisuuksia suomalaiselle teollisuudelle.