Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuus

Rakennettu ympäristö ja kaupungin eri toiminnot, liikenne mukaan lukien, ovat merkittäviä materiaali- ja energiaresurssien kuluttajia. Toisaalta kaupungit ovat keskeisiä sosiaalisten ja teknisten taitojen, hyvinvoinnin ja taloutta uudistavien innovaatioiden tuottajia. WHOLE-hankkeessa kaupunkirakenne nähdään tuotannon ja kulutuksen vuorovaikutusta välittävänä tilallisten ja toiminnallisten verkostojen kudoksena, jossa verkostokytkennät vaikuttavat resurssien virtoihin ja uusien resurssien syntymiseen. Kaupunkirakenteen resurssitehokkuus määritellään paitsi resurssien säästönä ja kiertona myös niiden jatkuvana uusiutumisena.

Hankkeen päätulos on kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuusmalli eli WHOLE-malli. Se hahmottaa erilaiset resurssitehokkuutta parantavat päätöstyypit, esittää laajan resurssitehokkuusagendan, jota voidaan soveltaa suunnittelun, hallinnan ja hankkeiden eri vaiheissa, sekä tähän agendaan liittyvän laadullisten ja määrällisten indikaattoreiden ja laskentamenetelmien kokonaisuuden. Hankkeessa on lisäksi tuotettu materiaaliset, aineettomat ja tilalliset resurssit yhdistävä resurssimalli, liikennehankkeiden laadullinen arviointimalli ja paikkatietoon pohjaava modulaarinen tilallisen resurssitehokkuuden laskentamalli. Resurssitehokkuuden parantamiseksi ehdotetaan verkostojen integraatiota. Pelkän kaupunkirakenteen tiivistämisen sijaan hankkeen tulokset korostavat monipuolisia verkostoyhteyksiä, saavutettavuutta laajasti käsitettynä ja rakenteiden muuntojoustavuutta.