Selvitys varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutosten vaikutuksista

Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö on muuttunut viime vuosina useampaan kertaan. Varhaiskasvatuslain säätämisen yhteydessä eduskunta edellytti, että hallitus seuraa lainsäädännön muutosten vaikutuksia.

Valtioneuvoston toimeksiannon mukaisesti Oulun yliopiston tekemässä selvityksessä kartoitettiin varhaiskasvatuksen lainsäädäntöön vuosina 2015 ja 2016 tehtyjen muutosten kokonaisvaikutuksia. Hankkeessa toteutettiin neljään kyselyyn pohjautuva monitahoarviointi, jossa lainsäädännön muutosten vaikutusten arvioimiseen osallistui kuntien varhaiskasvatusjohtajia, yksityisten päiväkotien johtajia, työntekijöitä ja vanhempia.

Selvityksen tuloksia suhteutettiin hankkeessa tehtyyn varhaiskasvatuksen laadun teoreettiseen jäsennykseen. Selvityksessä rakentui monitasoinen ja ristiriitainen kokonaiskuva lainsäädännön muutosten vaikutuksista. Suuri osa ammattilaisista arvioi, että vuoden 2015 lainsäädännön muutokset ovat edistäneet laadukkaan varhaiskasvatustoiminnan toteuttamista vahvistamalla sen pedagogista painotusta, lisäämällä suunnitelmallisuutta ja monipuolisuutta sekä tuomalla lapsen oikeudet, osallisuuden ja lapsen edun lain keskiöön.

Vuoden 2016 lainsäädännön muutoksiin liittyen kunnat ovat käyttäneet itsehallintoon perustuvaa oikeuttaan ja ratkaisseet eri tavoin kysymykset lapsen subjektiivisesta varhaiskasvatusoikeudesta sekä lasten ja aikuisten välisestä suhdeluvusta päiväkotiryhmissä.

Osassa kuntia ja päiväkoteja lapsiryhmien kokoonpanot ovat moninaisia, ryhmissä esiintyy lasten vaihtuvuutta ja lasten määrä ryhmissä on kasvanut. Työntekijöiden ja vanhempien keskuudessa näitä muutoksia arvioitiin kriittisesti. Työntekijöiden mukaan heidän mahdollisuutensa lasten yksilölliseen huomioimiseen olivat vähentyneet. Työntekijät kuvasivat myös levottomuuden, melun, tilojen ahtauden ja vaaratilanteiden lisääntyneen päiväkodeissa. Vanhemmat kritisoivat muutosten heikentäneen lasten ja perheiden tasavertaisuutta ja lasten vertaissuhteiden pysyvyyttä.

Tutkijaryhmä ehdottaa kehittämisohjelmaa varhaiskasvatuksen pitkäjänteisen kehittämisen tueksi ja kiireellisiä toimenpiteitä päiväkotiryhmien sääntelyyn uudistamiseksi.