Luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun tilastoinnin kehittäminen

Tässä raportissa luodaan katsaus virkistys- ja luontomatkailupalvelujen tilastointiin ja seurantaan. Siinä arvioidaan nykyisten tietovarantojen riittävyyttä ja laatua ja esitetään kehittämisehdotuksia tietotuotannon ja tietovarannon käyttökelpoisuuden parantamiseksi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja toiminnanohjauksessa.

Työn taustalla on ensisijaisesti julkishallinnon tarve hahmottaa alan kehitystä sekä saada riittävä tietopohja sektorin ohjauskeinojen valintaan sekä tarvittavien kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen.

Raportti on osa valtioneuvoston kanslian rahoittamaa ”Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi (VirKein 2016–2018)” -hanketta. Työ pohjasi olemassa oleviin kirjallisiin materiaaleihin, asiantuntijoiden arviointeihin ja kokemuksiin olemassa olevista tietovarannoista, sekä tiedon käytön tulevaisuuden tarpeisiin.

Keskeisimmät kehittämisehdotukset koskevat toimialan yhteistä tiedon hallintaa, keinoja eri tiedonkeruiden mahdollisten synergisten etujen saamiseksi, vaikuttavuus- ja kestävyysindikaattoreiden laajempaa käyttöön ottoa, ennakoinnin toimintamallin käyttöön ottoa, luontomatkailun tilastoinnin tarkentamista sekä virkistyskäytön tilastoinnin laajentamista.