Tarkemmalla tilannekuvalla vaikuttavampaa alueiden kehittämistä

Maakuntien kehittämiseen tarvitaan tarkempaa tilannekuvaa

Alueiden kehityksestä tarvitaan tietoa sekä kansallisen että alueellisen tason päätöksenteon ja politiikkavalmistelun tarpeisiin. Tietojohtamisen vahvistaminen ja tilannekuvan laaja-alainen analyysi ovat edellytyksenä sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteiden saavuttamiselle ja maakuntien tulevista tehtävistä suoriutumiselle. Tiedon tuotantoon ja jalostamiseen tarvitaan puolestaan tietojärjestelmäinfrastruktuuria sekä toimivia prosesseja yli hallinto-, sektori- ja organisaatiorajojen.

Kasvua ja kilpailukykyä tiedolla alueille (KAKITA) -hankkeessa on rakennettu aluekehityksen tietoperustan viitekehys, jossa yhdistetään valtion ja alueiden tietotuotannon toimivimmat mallit ja käytännöt. Selvityshankkeen tuloksena on syntynyt ehdotus mittaristoksi ja prosessiksi maakuntien ja valtion yhteisen tilannekuvan muodostamiselle, eli niin sanottu
tilannekuvaviitekehys. Tilannekuva rakentuu yhteiselle tilastotietopohjalle, jota täydentää kokemuksellinen seuranta- ja ennakointitieto. Tilannekuva valottaa keskeisiä aluekehityksen teemoja ja dynamiikkaa ja mahdollistaa myös eri hallinnonalojen toimien alueellisten yhteisvaikutusten tarkastelun. Tilannekuvalla pyritään lisäämään ymmärrystä aluekehittämisen kannalta keskeisistä kysymyksistä ja nostaa näitä keskusteluagendalle politiikkatoimissa.