Valtion vuokrajärjestelmän toimivuuden arviointi

Raportissa arvioidaan valtion uuden 1.1.2016 alkaen sovelletun vuokrajärjestelmän toimivuutta valtion kokonaisedun, toimitilastrategian, sekä kiinteistöstrategian tavoitteiden toteutumisen kannalta. Lisäksi selvitetään omistusmallivalintaa kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta ja arvioidaan nykyistä valtion tilahallinnan toimintamallia suhteessa vaihtoehtoisiin tapoihin ratkaista valtion toimitilatarpeet.

Valtion liikelaitos Senaatti-kiinteistöt omistaa ja vuokraa markkinoilta tiloja, jotka se puolestaan vuokraa valtioasiakkailleen ns. monopoliasemassa. Uuden kustannusperusteisen vuokramallin nähdään toimivan enimmäkseen hyvin ja vastaavan pääosin niihin epäkohtiin, joita eduskunnan tarkastusvaliokunta 2014 mietinnössään esitti. Vuokramalli tekee vuokrasopimusneuvotteluista läpinäkyvämpiä sekä joustavoittaa tilojen vaihtamista. Vuokramallin kustannusperusteisuus toteutuu portfoliotasolla, mutta ei välttämättä tarkasti yksittäisen asiakkaan tasolla, mikä voi aiheuttaa tiettyjä haasteita tulevaisuudessa.

Tilojen omistamista puoltaa valtion halpa rahoitus ja erityiskiinteistöjen vähäinen tarjonta markkinoilla. Omistamisen lisäksi omistusmallivaihtoehdoista vuokraamisen koetaan olevan hyödyllinen malli erityisesti likvidien kiinteistöjen osalta. Elinkaarimallin nähdään olevan omistamiseen verrattuna usein kallis vaihtoehto yksityisen vastapuolen projektista vaatiman korkean riskipreemion vuoksi, etenkin Senaatin edullisten rahoituskulujen rinnalla. Omistusmallivalintaa tulee kuitenkin aina arvioida tilakohtaisesti. Senaatin monopoliasema suhteessa asiakkaisiin tukee valtion tilasalkun optimointia. Monopolin haittojen ehkäisemiseksi on tärkeää, että Senaatin ohjaukseen ja valvontaan kiinnitetään jatkossakin erityistä
huomiota.