Yrityksiin kohdistuva sääntelytaakka: kritiikki painottuu ongelmiin toimeenpanossa

Sääntelytaakka kevenee – yritykset edelleen tyytymättömiä

Tässä Policy Briefissä esitellään tuloksia yrityksiin kohdistuvasta sääntelytaakasta. Tutkimusaineisto muodostui yrityksille suunnatusta työpajasta ja kyselystä, yritys- ja työnantajajärjestöjen haastatteluista ja hallituksen esityksistä vuosilta 2013 ja 2017. Tulosten mukaan hallituksen toimet yrityksiin kohdistuvan sääntelytaakan keventämiseksi ovat yritysten edustajien mukaan riittämättömiä. Kritiikin kärki painottui sääntelyn tulkinnanvaraisuuteen, toistuviin muutoksiin, epäselviin linjauksiin ja ohjeistuksiin sekä viranomaisten tekemien tulkintojen epäyhtenäisyyteen ja ennakoimattomuuteen. Kuormittavimmaksi sääntelytaakan kokivat sosiaali- ja terveydenhuollon, matkailu- ja ravitsemustoiminnan, rakentamisen sekä kuljetuksen
varastoinnin aloilla toimivat yritykset. Kriittisimpiä näkemyksiä esittivät työnantajayritykset.

Yritykset näkivät sääntelyssä myös positiivisia piirteitä. Näitä olivat harmaan talouden kitkeminen ja yhteisten pelisääntöjen luominen sekä sääntelyn myönteinen vaikutus yritystoiminnan laatuun esimerkiksi tuoteturvallisuustekijöiden ja pätevyysvaatimusten myötä. Lisäksi viranomaispalveluiden digitalisoinnin katsottiin sujuvoittaneen palvelua.

Hallituksen esitysten analyysi osoitti, että yrityksiin kohdistuvat sääntelytaakka-arviot jäävät varsin yleiselle tasolle. Esitykset, joissa yritysten sääntelytaakan arvioitiin kasvavan, velvoitteet ovat melko maltillisia. Näissä esityksissä lisääntyvää sääntelyä pidetään perusteltuna; suurin osa esityksistä lisäsi velvoitteita ympäristönsuojelun tai markkinoiden toiminnan ja paremman kilpailun edellytysten varmistamiseksi. Sääntelyn sujuvoittaminen on nouseva trendi hallituksen
esitysten vaikutusarvioinneissa. Se kohdistuu enemmän säännösten selkeyttämiseen ja asiointiprosessien helpottamiseen kuin sääntelyn purkuun. Sääntelyn sujuvoittamisen painopisteet näyttävät lakiehdotuksissa hyvin kohdennetuilta ottaen huomioon, että yrityskyselyssä sääntelyä kritisoitiin etenkin sääntelyn epäselvyydestä ja tulkinnanvaraisuudesta
ja toimeenpanon ongelmista.

Suosituksissa ehdotetaan toimenpiteiksi sääntelyn vaikutusarvioinnin systematisointia, sääntelyn toimeenpanon kehittämistä, sääntelytaakan tarkoituksenmukaista kohdentamista sekä viestinnän ja neuvontapalveluiden lisäämistä.