Kansalaistoimintaan ja ihmisiin kohdistuva sääntelytaakka on monimuotoista

Kansalaistoimintaan ja ihmisiin kohdistuva sääntelytaakka on moniulotteinen ilmiö

Sääntelytaakalla viitataan yleensä lainsäädännöstä johtuviin vaikutuksiin, jotka kuormittavat sääntelyn kohteita taloudellisesti, kuluttamalla aikaa tai aiheuttamalla vaivaa, psykologista rasitusta tai harmia. Tässä Policy Briefissä esitellään sääntelytaakkaa arvioineen hankkeen tuloksia koskien taakka, joka kohdistuu kansalaistoimintaan ja yksittäisiin ihmisiin. Aineisto koostuu kirjallisuudesta sekä aiheen parissa työskenteleville tutkijoille, virkamiehille ja kolmannen
sektorin toimijoille järjestetystä työpajasta, kansalaisten käymästä viranomaisasiointia koskevasta internetkeskustelusta ja hallituksen esityksistä vuosilta 2013 ja 2017.

Kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan liittyvissä ongelmissa on usein kyse toimeenpanosta, viranomaisohjeistuksesta ja tiedottamisesta sekä kansalaistoimijoiden sääntelyyn liittyvistä käsityksistä. Yksittäisten kansalaisten arkeen kuuluu jossain määrin lupa- ja ilmoitusasioita, etuuksien ja palveluiden hakemista sekä ongelmatilanteissa omien oikeuksien ajamista. Näissä yhteyksissä on hyvä kiinnittää huomiota kansalaisten asiointiprosessien kuormittavuuteen ja menettelytapojen hallintaan, järjestelmän toimivuuteen kokonaisuutena sekä siihen, miten sääntelytaakka kohdistuu eri väestöryhmiin. Ihmisiin tai kansalaistoimintaan kohdistuvaa sääntelytaakkaa ei juurikaan arvioida hallituksen esityksissä. Esityksistä löytyy kuitenkin jonkin verran tavoitteita sujuvoittaa ihmisiin kohdistuvaa sääntelyä. Tällöin tavoitellaan sääntelyn hallinnan ja sen tulkinnan sekä asiointiprosessien helpottamista.

Suosituksissa korostuvat ihmisten ja järjestöjen parempi huomiointi sääntelytaakkakeskustelussa, eri asiointiprosessien, sääntelyn hyötyjen ja järjestelmän kokonaisuuden arviointi ja arjen ongelmista ennemmin kuin hallinnon sektoreista lähtevä tarkastelu. Myös kansalaisyhteiskunnan ja ihmisten elämäntilanteiden moninaisuus on tärkeä ottaa huomioon, samoin toimeenpanoon ja viestintään liittyvä asiakaslähtöisyys ja tietyt reunaehdot huomioiden myös viranomaisten välinen tiedonvaihto ja sähköinen asiointi.