Kokonaisnäkemys ja yhteistyö – avaimet asuntosijoitusalan kehittämiseen

Sääntelyä keventämällä mahdollista kasvattaa asuntotarjontaa ja hillitä asumiskustannusten nousua

Suomessa on käynnissä ennennäkemätön asuntosijoitusbuumi. Vuokra-asuntojen kysyntä on erittäin suurta sekä vuokralaisten että sijoittajien keskuudessa. Vaikka asuntorakentaminen on noussut kasvukeskuksissa uusiin huippulukemiin, tarjonnan kasvu on ollut kasvavaan kysyntään nähden riittämätöntä.

Asuntosijoittamisen suosion taustalla vaikuttaa erityisesti poikkeuksellisen matala korkoympäristö. Osaltaan pääoman virtaaminen kiinteistösijoituksiin on seurausta siitä, että vaihtoehtoisten sijoituskohteiden odotetut tuotot ovat niin matalia, että asuntosijoitusten nähdään tarjoavan vakaata ja riittävää tuottoa. Vuokra-asuntosijoitusalalla kilpailu on lisääntynyt 2010-luvulla, kun markkinoille on tullut uusilla liiketoimintamalleilla toimivia institutionaalisia sijoittajia ja lisäksi yksityishenkilöt sijoittajina ovat aiempaa aktiivisempia.

Vuokra-asuntosijoitusalan kannattavuutta ja kilpailutilannetta ja kehittämistarpeita selvitettiin vuonna 2017 toteutetussa tutkimushankkeessa. Selvityksen näkökulmana oli sääntelemättömän vuokra-asuntomarkkinan toimivuus. Asuntosijoitusyhtiöiden tuottojen ei selvityksessä havaittu olevan poikkeuksellisen korkeita. Asumisen hintaa nostaa erityisesti kasvukeskuksissa suuri ja kasvava kysyntä. Asuntojen tarjontaa rajoittaa erityisesti niukkuus kaavoitetusta
ja rakentamiskelpoisesta tonttimaasta kasvukeskuksissa. Tästä johtuen kaavoituksesta vastaavien kuntien rooli on ratkaiseva asuntotarjonnan aikaansaamisessa.

Monella tasolla tapahtuvaa sääntelyä tulisi kehittää kokonaisuutena ja usean toimijan yhteistyönä. Vuokra-asuntojen riittävän tarjonnan takaamiseksi ja asumiskustannusten nousun hillitsemiseksi tulisi kaavoituksessa sallia nykyistä suurempia joustoja, mikä edistäisi myös kokeiluja ja innovatiivisten ratkaisujen syntymistä. Lisäksi tuettua vuokra-asuntokantaa kannattaa suunnata tukea eniten tarvitseville. Asuntomarkkinoihin liittyvää politiikkakokonaisuutta
tulee kehittää laajapohjaisesti luoden pitkän aikavälin suuntaviivat. Parempi ennakoitavuus on keskeistä asuntoinvestointien kasvattamiselle.