Ikääntyneiden ja erityisryhmien asumisessa kaivataan uudenlaista yhteistyötä

Ikääntyneiden ja erityisryhmiin kuuluvien kotona asumista voidaan jatkossa lisätä vain maakunnan ja kuntien yhteistyöllä

Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote-) uudistuksessa kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille, kun taas kunnilla säilyvät asumiseen, kaavoitukseen, maankäyttöön ja lähipalveluihin liittyvät tehtävät sekä päävastuu asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.

Asumisen ja asumispalvelujen kehittäminen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti edellyttää toimenpiteitä sekä kunnilta että maakunnalta. Kumpikaan ei voi onnistua tehtävässään yksin – tarvitaan siis yhteistyötä. Selvityksen päätavoitteena oli tehdä ehdotus, millaisia toimintamalleja ja yhteistyökäytäntöjä maakunnan ja kuntien välille kannattaa muodostaa, jotta sekä
asuminen että palvelut voidaan toteuttaa asiakaslähtöisesti ja asukkaiden tarpeisiin perustuen, mutta samalla kustannustehokkaasti.

Selvityshankkeeseen osallistettiin lähes sata asiantuntijaa eri sektoreilta ja toimialoilta. Haastattelujen, kyselyn ja työpajatyöskentelyn pohjalta muodostettiin 11 ehdotusta yhteistyömalleiksi. Tärkeimpiä yhteistyön kehittämisalueita ovat maakunnan ja kuntien yhteisen strategisen suunnittelun mahdollistavat yhteistyörakenteet sekä asumisessa että palveluissa, tarvelähtöinen ja tietoon pohjautuva palveluverkon suunnittelu sekä asiakastason yhteistyöprosessit asumisen
ja asumisen tuen järjestämisessä.