Erätalouden kehittäminen Suomessa

Erätaloudella on merkittävä taloudellinen vaikutus, huomattava kansainvälinen ulottuvuus ja siinä on runsaasti hyödyntämätöntä potentiaalia.

Erätalous on tärkeä osa biotaloutta ja sen tukeminen vaatii poliittista ohjausta, kehittämistoimenpiteitä ja markkinointitukea.

Suomalainen erä – metsästys, kalastus ja suurpetojen katselu - tuottaa yhteiskunnassamme merkittävää hyvinvointia. Elämäntapana ja harrastuksena erä tarjoaa sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia, ja pitää syrjäisemmät seudut virkeinä. Erän tuotteistaminen tuo erätalouden kautta merkittävää taloudellista arvoa ja vaikutuksia yhteiskuntaan.

Erätalouden ensisijainen vetovoimatekijä ja eräyrittäjyyden perusresurssi on saalis - metsästettävä riistaeläin, kalastettava kala tai kuvattava suurpeto. Eläinkantojen kestävän käytön hallinta kuuluu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan. Hyvinvoiva ja vetovoimainen luonto itsessään muodostaa erätalouden toimintaympäristön ja tukee laadukasta erätalouden tuotetta. Luontoympäristön vaaliminen, eli vesistöjen ja metsien tila, elinympäristöjen kunnostus ja maanäytön suunnittelu kuuluvat osin myös ympäristöhallinnon hallinnonalaan.

Erätalouden tukemiseen ja sen toistaiseksi hyödyntämättömän potentiaalin käyttämiseen tarvitaan yhteinen poliittinen tahtotila. Paikalliset yrittäjät luovat aluetaloudellista hyötyä ja toimivat suomalaisen erän ja luonnon viejinä ulkomaille. Tutkimuksessa on selvitetty erätalouden liiketoiminnan nykytila, sekä erätalouden liiketoiminnan kehittymisen mahdollisuudet ja haasteet. Maailmalaajuiset luontomatkailun megatrendit vaikuttavat erätalouden kehittämiseen. Trendien tunnistaminen ja ennakointi mahdollistaa niin potentiaalin hyödyntämisen kuin haasteisiin vastaamisen. Suomalainen erätalous on elinvoimainen osa arvoverkostojansa niin kotimaassa kuin ulkomailla, mutta vaatii tunnistuakseen ja kehittyäkseen yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden yhteistyötä ja markkinointiapua.