Sähkön jakeluverkon luvitusmenettelyissä useita sujuvoittamisen mahdollisuuksia

Sähkön jakeluverkon rakentamiseen liittyviä menettelyjä mahdollista sujuvoittaa ja kehittää kokonaisuus huomioiden

Vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki edellyttää sähkönjakeluverkkojen toimitusvarmuuden parantamista. Säästä riippumattoman toimitusvarmuuden saavuttaminen edellyttää investointeja nykyiseen sähköverkkoon. Investointihankkeet vaativat toteutuakseen tyypillisesti useita lupa- ja lausuntomenettelyjä. Sähkön jakeluverkon luvitusmenettelyjen sujuvoittaminen -selvityksen tavoitteena oli kartoittaa menettelyissä ilmenevät haasteet ja löytää kustannustehokkaita keinoja lakisääteisen sähkön toimitusvarmuuden parantamiselle.

Selvityksessä kuvattiin nykytilanteessa voimassa olevat lupa- ja niihin verrattavat lausuntomenettelyt sekä tunnistettiin käytännön ongelmia ja haasteita eri osapuolten näkökulmista. Näiden pohjalta selvitettiin mahdollisuuksia luvituksen sujuvoittamiseen ja luotiin konkreettisia ehdotuksia nykyisten lupamenettelyjen ja investoinnin toteuttamista edeltävän prosessin sujuvoittamiseksi.

Selvityksessä havaittiin kolme keskeistä osa-aluetta, joita kehittämällä sähkön jakeluverkon rakentamista koskevia menettelyjä voidaan sujuvoittaa: maanomistajat ja heidän kanssaan tehtäviin sopimuksiin liittyvä vuorovaikutus, lupamenettelyiden sähköinen asiointi sekä kunnallisten lupamenettelyjen parempi yhdenmukaisuus. Näiden kolmen kehityskohteen ohella selvityksessä on esitetty myös muita osa-alueita koskevia yksittäisiä konkreettisia toimia. Lisäksi selvityksessä tuodaan esiin tarve kehittää ja tarkastella sähkön jakeluverkkojen luvitusta kokonaisuutena. Selvityksessä ehdotetaan tältä osin vuoropuhelun lisäämistä ja edistämistä viranomaistahoista koostuvan yhteistyöryhmän muodossa.