Tulevaisuuden kestävän vesihuollon etenemispolku

Kestävän vesihuollon järjestäminen vaatii nykyistä parempaa tietoa verkoston kunnosta, suunnitelmallista saneerausta ja riittäviä resursseja.

Kestävän vesihuollon varmistaminen pitkällä aikavälillä vaatii muutosta nykyjärjestelmään. Erityisesti pienten laitosten toiminnan laadun, resurssien ja osaamispohjan varmistamiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja.

Mittavia osia vesihuoltoverkostoista on tulossa ensimmäistä kertaa tulossa saneerausikään. Ollaan murrosvaiheessa, jossa jatkuvasta saneerauksesta on tulossa tavanomainen tilanne kaikilla laitoksilla. Silti monilla vesihuoltolaitoksilla on vain epämääräinen kuva verkostonsa tilasta. Tämä ei riitä suunnitelmalliseen saneeraukseen ja resurssien oikeaan kohdentamiseen.

Selvitys esittää kolmivaiheista etenemispolkua kestävän vesihuollon varmistamiseksi tulevaisuudessa. Etenemispolun varrella on ohjauskeinoyhdistelmiä, joita hankeryhmä esittää toteutettaviksi eri ajankohtina. Parhaassa tapauksessa tavoitetilaan päästään ensimmäisen vaiheen ohjauskeinojen jälkeen, arviolta noin 10 vuodessa. Pahimmillaan tavoitetila saavutetaan vasta 30 vuoden kuluttua, mikäli joudutaan ottamaan käyttöön kolmannen vaiheen ohjauskeinot.

Ensimmäisessä vaiheessa esitetään ohjauskeinoja, jotka voidaan toteuttaa myös nykyisellä rakenteella, mutta ohjaavat osaltaan yhteistyöhön ja suurempiin yksiköihin. Ensimmäisen vaiheen ohjauskeinoista osa on mahdollista toteuttaa nopeasti, muutaman vuoden kuluessa. Seuraavaksi esitetään astetta tiukempaa ohjausta rakennemuutokseen ja lopuksi hyvin tiukkaa ohjausta isompiin yksiköihin. Tarkoituksena on, että jos lievemmät keinot todetaan toimiviksi tavoitteiden saavuttamiseksi, tiukempiin keinoihin ei tarvitse mennä. Jälkimmäisissä vaiheissa esitetään myös sellaisia ohjauskeinoja, jotka eivät olleet sidosryhmien mielestä toteuttamiskelpoisia.