Yhteiskunnallista vaikuttavuutta julkisilla hankinnoilla

Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edistäminen julkisilla hankinnoilla vaatii erilaisia toimintamalleja

Suomesta halutaan kehittää resurssiviisas kestävän kierto- ja biotalouden mallimaa. Systeemistä muutosta voidaan kiihdyttää kohdistamalla julkisia hankintoja yhteiskunnalle lisäarvoa tuoviin uusiin ratkaisuihin.

Bio- ja kiertotalouden sekä energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden toteuttaminen julkisissa hankinnoissa edellyttää tavoitteellista hankintapolitiikkaa ja toimivien hankintamenettelyiden kokeilua. Hyvät toimintamallit on niin ikään vakiinnutettava laajaan käyttöön yhteiskunnassa.

Hankintayksiköiden osaamisen, resurssien ja ajan puute sekä juridiikkaan ja vanhoihin toimintatapoihin nojaavat asenteet ovat hidastaneet hankintojen kehittämistä oikeaan suuntaan. Hankintojen vaikutuksia ja vaikuttavuutta ei hankintayksiköissä seurata riittävästi.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) rahoituksella analysoitiin innovatiivisten hankintojen toimintamalleja, joita hyödyntämällä bio- ja kiertotalouden sekä puhtaiden ratkaisujen vaikuttavuustavoitteita voitaisiin vauhdittaa. Tutkimustyöhön sisältyi haastatteluja sekä vuorovaikutteista työpajatyöskentelyä.

Julkisilla hankinnoilla on merkittävä potentiaali edistää yhteiskunnallisia tavoitteita eri toimintamalleilla. Tarpeet ja toimintamallit eroavat kuitenkin riippuen siitä onko kyseessä kokonaan uuden ratkaisun hankinta vai hyväksi todetun skaalautuminen. Tukea ja työkaluja tarvitaan edelleen molempiin.

Toimintamallit biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen hankinnoissa riippuvat siitä, haetaanko kokonaan uutta ratkaisua vai hyväksi todettujen toimintamallien skaalautumista Oleellisena osana kaikkia hankintoja on riskin hallinnan toimintamallin valitseminen sekä avoin, tasapuolinen ja huolella dokumentoitu markkinavuoropuhelu.