Sisäilma ja terveys: kehitys, nykytilanne, seuranta ja vertailu eri maiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä (SisäNyt) -väliraportti

Lisää tietoa sisäilmaongelmien ja -oireiden määrästä

Hallitus hyväksyi toukokuussa 2018 periaatepäätöksen Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta, jonka tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Ohjelma kohdistuu julkisiin rakennuksiin, mikä on herättänyt oikeutetun kysymyksen, mikä on tilanne myös yksityisten omistamassa rakennuskannassa.

Valtioneuvoston yhteinen tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoiminta (VN TEAS) päätti aloittaa vuonna 2018 selvityksen aiheesta ”Sisäilman laatu ja siihen liittyvien terveyshaittojen nykytila ja kehitys yksityisessä ja julkisessa rakennuskannassa Suomessa ja vertailumaissa”. Selvityksen toteuttajaksi valittiin kilpailutuksen jälkeen tutkimusryhmä, jossa ovat mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Suomen Kuntaliitto ry. Tämä väliraporttina toimiva Policy Brief -katsaus tukee Terveet tilat 2028 -ohjelmaa sisäilman laadun nykytilan kartoittamisessa ja tuo tietoa sisäilmaongelmien määristä yksityisellä ja julkisella sektorilla Suomessa.