Turvalliseksi koetun lähiympäristön ohjauksen ja suunnittelun nykytila ja suosituksia

Turvallisen ja viihtyisän lähiympäristön puolesta, ankeutta vastaan

Turvattomuudella voidaan tarkoittaa mitattavissa olevaa turvallisuuden tasoa (esimerkiksi onnettomuuksien tai rikosten määrää) tai ihmisten kokemuksia turvallisuudesta.

Turvallisuus on hyvän elinympäristön keskeinen ominaisuus. Turvallisuus vaikuttaa olennaisesti asuinalueen viihtyisyyteen, valintaan ja tapaan, jolla ihmiset käyttävät elinympäristöään ja orientoituvat siihen. Asukkaiden huolet alueen kunnon heikenty-misestä, sosiaalisten häiriöiden kasvusta ja alueen levottomuudesta ja turvattomuudesta lisäävät poismuuttohalukkuutta ja voivat edistää segregaation käynnistymistä.