Metsälappalainen kulttuuri ja sen edistäminen

Metsälappalainen kulttuuri elää eritoten Keski-Lapin kylissä

Metsälappalainen kulttuuri ja sen edistäminen -selvitys tuotti tietoa metsälappalaisesta väestöstä ja metsälappalaisen kulttuurin erityispiirteistä nykyhetken Suomessa. Metsälappalaisen kulttuurin ja metsälappalaisen identiteetin tarkastelu ovat jääneet varjoon ajoittain kiihkeässäkin keskustelussa metsälappalaisuuden asemasta. Selvityksessä tarkasteltiin metsälappalaisten kulttuurisia erityispiirteitä metsälappalaisen omasta näkökulmasta. Selvityksen aineistona käytettiin mm. metsälappalaisten haastatteluja, metsälappalais- ja asiantuntijakyselyä sekä metsälappalaisille järjestettyjä työpajoja.

Metsälappalainen kulttuuri on voimakkaimmillaan Keski-Lapin kylissä, joissa luontoon liittyvä elämäntapa ja paikalliset yhteisöt ylläpitävät kulttuuria. Metsälappalaisessa kulttuurissa luon-tosuhde, sukusiteet ja vaatimaton, vuodenkiertoon sitoutunut elämäntapa muodostavat vahvan perustan yhteiselle identiteetille. Myös ruokakulttuuri, esineet ja tavat liittyvät monilta osin luonnosta elämiseen. Metsälappalainen kulttuuri on pitkälti arkielämän sekä suku- ja kyläyhteisöjen varassa, sillä kartoitettua ja kirjoitettua kulttuuria on vähän.

Metsälappalaiset itse kokevat kulttuurinsa ja identiteettinsä nykyään hyväksytymmäksi ja sen myötä voimistuneeksi. Metsälappalaisuus on ollut pitkään vaiettu asia. Kaksi viidestä metsälappalaisesta on kyselyn perusteella kasvatettu metsälappalaiseen kulttuuriin, puolet taas tunnistanut metsälappalaisuutensa myöhemmällä iällä. Osa metsälappalaisista kokee olevansa saamelaisia ja osa taas näkee metsälappalaisuuden olevan saamelaisuudesta erillinen ryhmä.

Metsälappalaisen kulttuurin ja identiteetin tukemiseksi selvityksessä suositellaan metsälappalaista kulttuuria koskevan monitieteisen tiedon ja tutkimuksen lisäämistä, yhteiskunnallista tunnettuutta vahvistavaa viestintää, metsälappalaisen kulttuuriperinnön kartoittamista ja siihen liittyvien taitojen ja tietojen vahvistamista sekä metsälappalaisen identiteetin vahvistamista yhteisöllisellä toiminnalla.