Reitti vaikuttavuusperustaiseen ohjaukseen SOTE- ja työllisyyspalveluissa

”Vaikuttavuus SOTE- ja työllisyyspalveluiden ohjaamisessa” -hankkeessa on rakennettu konkreettinen ohjausmalli ja reittiopas eri toimijoille vaikuttavuusperustaiseen toimintaan

Sote-palveluissa järjestämisvastuussa ovat kunnat, sote-kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit – työllisyyspalveluissa valtio ja kunnat. Järjestäminen ja tuottaminen pitävät sisällään eri tehtäviä silloinkin, kun niitä ei ole erotettu toisistaan organisaatiorakenteessa.

Ohjaaminen on organisaatiorajat ylittävää johtamista, joka muuttaa resurssit toiminnaksi, tässä tapauksessa julkisiksi palveluiksi. Ohjaus koostuu erilaisista keinoista, joita yhdistelemällä järjestäjä pyrkii pääsemään toivottuihin päämääriin. Näitä ohjauskeinoja ovat normiohjaus, resurssiohjaus, informaatio-ohjaus ja dialogiin perustuva ohjaus.

Julkiset palvelut pyritään aina rakentamaan ja niitä pyritään ohjaamaan niin, että palvelut olisivat mahdollisimman vaikuttavia sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Vaikuttavuus on palvelutuotannolla aikaansaatu muutos asiakkaan tilassa: sote-palveluissa vaikuttavuus on myönteinen muutos asiakkaan terveydessä, toimintakyvyssä tai hyvinvoinnissa; työllisyyspalveluissa vaikuttavuus tarkoittaa käytännössä työllistymistä. Kustannusvaikuttavuus huomioi vaikutuksien aikaansaamiseksi tarvitut resurssit.

Käytännössä vaikuttavuutta ei kuitenkaan juurikaan seurata, jolloin vaikuttavuusperustainen ohjaaminen ja johtaminen jäävät hatariksi. Syitä on monia. Vaikuttavuus jää helposti yleisen periaatteen tasolle, koska sitä on vaikea määritellä yksiselitteisesti. Tämän seurauksena tavoitteiden konkretisointi on vaikeaa eikä selkeää ohjenuoraa ole. Järjestäjillä ei myöskään ole riittävästi tietoa tuotettujen palveluiden todellisista kustannuksista, jolloin kustannusvaikuttavuutta ei voida arvioida.

Hankkeen tavoitteena oli kuvata, mitä vaikuttavuuden ohjaus on, mistä järjestäjän vaikuttavuusperustaiseen ohjausmalli koostuu ja miten malli toteutetaan sote- ja työllisyyspalveluissa.