Työikäisten monialaisille palveluille politiikkarajat ylittävä strategia

Työkyvyn ja työllistymisen tuen monialaisten palveluiden ja etuuksien parempi yhteensovittaminen edellyttää politiikkarajat ylittävää strategista kehittämistyötä

Työikäisten työkykyä ja työllistymistä tukevilla monialaisilla palveluilla pyritään tukemaan työssä jatkamista, kuntoutumista, kouluttautumista ja työllistymistä. Tulokset syntyvät monen toimijan yhteistyön tuloksena palveluprosessissa, johon myös etuusjärjestelmä vaikuttaa. Tarvitaan eri politiikkarajat, sosiaali-, terveys-, työllisyys-, koulutus-, kuntoutuspolitiikat ja sosiaaliturvan, ylittävä systeeminen näkemys kehittämistarpeista ja -toimista. Muutoksen tulisi pohjautua eri toimintapolitiikkojen ja hallinnonalojen yhteiseen strategiaan. Eri ministeriöiden tulisi tehdä tiiviimpää ja pitkäjänteisempää yhteistyötä. Paikallisten hankkeiden ja palvelujärjestelmän uudistusten välimaastoon tulisi valtuuttaa hybriditoimija, joka nivoo yhteen systeemisen kokonaisuuden muutoksen sekä eri tasoja asiakastyöstä ylimpään poliittiseen johtoon.

Tarkastelimme tutkimuksessamme työikäisten työkykyä ja työllistymistä tukevien monialaisten palveluiden yhteensovittamista palveluintegraation, vaikuttavuuden arvioinnin ja systeemisen muutostarpeen ennakoinnin näkökulmista. Tutkimusaineistoinamme toimivat kirjallisuuskatsaukset, asiakkaiden ja asiantuntijoiden haastattelut ja kyselyt, kansalliset etuusrekisterit ja skenaariotyöpajatyöskentely.

On siirryttävä kohti ihmislähtöistä politiikkaa. Ihmislähtöinen monialaisten palveluiden ja etuuksien yhteensovittamisen systeemi ja politiikka huomioisi sekä asiakkaat että ammattilaiset. Tarvitsemme toimintakulttuurin muutosta, jossa asiakkaan tarve määrittää aidosti palvelua ja tavoitteita. Työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelu- ja etuusjärjestelmässä tulisi tunnistaa ja tukea monenlaista osallistumista yhteiskuntaan muutoinkin kuin perinteisen palkkatyön kautta. Toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa olisi vahvistettava palveluiden prosessien ja toimeenpanon arviointia.