Terveydenhuollon priorisointia tulee kehittää avoimempaan suuntaan

Terveydenhuollon onnistuneessa priorisoinnissa oleellisia ovat yhtenevät periaatteet ja toimintatavat – priorisoinnin tulee toimia samoilla pelisäännöillä läpi järjestelmän.

Tutkimuksia priorisoinnin vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta on rajatusti – muiden maiden järjestelmistä vaikea löytää yleistettäviä tuloksia.

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää huonosti vaikuttavista hoitomenetelmistä luopumiseen sekä hoidon ja ennaltaehkäisyn oikeaan painotukseen.

Yhdenmukaisempi kansallinen priorisointi todennäköisesti lisää oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Laintasoinen sääntely kansallisen priorisoinnin yhtenäistämisen perusteista on perusteltua.

Nykyistä avoimempi, eri osapuolia osallistavampi ja systemaattisempi terveydenhuollon toimintojen priorisointi on tärkeää väestön terveyden edistämiseksi ja hyvinvointierojen kaventamiseksi kestävällä tavalla.