Våld i nära relationer ökar användningen av och kostnaderna för tjänster

Viktigt att hälso-, social- och rättstjänster (inkl. polisen) identifierar och ingriper i våld i nära relationer

I forskningsprojektet utreddes användningen av tjänster och kostnaderna för hälso- och socialvård och juridiska tjänster i samband med våld i nära relationer. Som material användes hälso- och sjukvårdens, skyddshemmens, FPA:s och polisens klientregister samt en befolkningsundersökning. Resultaten visar att man måste ingripa effektivare i våld i nära relationer. Det krävs lagstadgade strukturer för förebyggande av och ingripande i våld i nära relationer. Det måste finnas effektiva vård- och servicehelheter för våldsoffer, våldsutövare och barn som exponerats för våld. Utbildningen om våld i nära relationer bör utökas inom social- och hälsovårdstjänsterna och tillhörande grundutbildning. Upptäckta fall av våld i nära relationer ska registreras systematiskt i polisens samt social- och hälsovårdens klientsystem. En befolkningsundersökning om våld i nära relationer och tillgången till hjälp ska genomföras regelbundet.

Kieliversiot: