Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta
Arviointiraportti: Kokeilutoimintaan lisää pitkäjänteisyyttä ja systemaattista oppimista

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 14.1.2019 15.30
Tiedote 17/2019

Kokeilevan kulttuurin edistäminen on pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman keskeinen keino uudistaa yhteiskuntaa ja eri alojen toimintatapoja sekä tuottaa uutta kasvua. 14.1. julkaistun arviointiraportin mukaan kokeilut koetaan hyväksi työkaluksi toiminnan kehittämisessä ja uusien ratkaisujen etsimisessä, mutta kokeiluihin liittyy myös haasteita. Arviointiraportti suosittelee laajemman toimijajoukon osallistamista kokeiluihin sekä kokeiluista saadun tiedonvälityksen tehostamista. Kokeilut tulisi myös toteuttaa suunnitelmallisemmin päätöksenteon tueksi.

Kokeileva toiminta ja kokeilukehittäminen eivät ole uusia asioita. Niitä on toteutettu yrityksissä, kunnissa ja kansalaistoiminnassa, ja myös aiemmissa hallitusohjelmissa on puhuttu kokeiluista. Sipilän hallitus on edistänyt kokeilukulttuuria maailman mittaluokassa ainutlaatuisella tavalla. Suomen ympäristökeskus, Tampereen yliopisto ja Innotiimi-ICG ovat kirjallisuuden, haastattelujen, kyselyn ja työpajojen pohjalta arvioineet kokeilukulttuurin nykytilannetta ja laatineet suosituksia kokeilevan toiminnan ja kokeilukulttuurin kehittämiseksi Suomessa.

Arviointiraportti suosittelee kokeilutoiminnan käytäntöjen kehittämistä julkisten organisaatioiden uudistuskykyä ja vaikuttavuutta parantaviksi. Lisäksi kokeiluista saatavaa oppimista olisi syytä vahvistaa selkeämmällä koordinaatiolla. Pienkokeilujen lisäksi tulisi toteuttaa myös isompia ja pitkäkestoisempia kokeiluja. Lisäksi tulisi toteuttaa useampia erilaisia kokeiluja, ja myös rahoitusmallien tulisi kannustaa kokeiluihin. Kokeilukulttuurin kehittymistä tulisi myös arvioida säännöllisesti esimerkiksi arviointihankkeessa kehitetyn kriteeristön avulla.

Arvioinnin mukaan Kokeileva Suomi -kärkihanke on lisännyt kokeilujen ja niiden tuomien hyötyjen tunnettuutta. Kärkihanke on myös luonut myönteisiä mielikuvia kokeiluista ja riskinotosta, julkaissut kokeiluihin kannustavia tapausesimerkkejä, edistänyt kokeiluihin liittyvän epävarmuuden sietokykyä sekä lisännyt aktiivisuutta, intoa ja rohkeutta kokeilujen tekemiseen. Kokeilukulttuuria ja kokeilujen avulla tapahtuvaa systemaattista oppimista voitaisiin arvioinnin mukaan vahvistaa selkeällä julkishallinnon poikkihallinnollisella ja ohjelmamuotoisella koordinaatiolla.

Suomen ympäristökeskuksen, Tampereen yliopiston ja Innotiimi-ICG:n toteuttama Kokeilukulttuuri Suomessa – opit, merkitys, systemaattinen toimintamalli ja suosituksia jatko-toimiksi (KOKSU) -hanke tarkasteli kokeilujen, Kokeileva Suomi -kärkihankkeen ja strategisten kokeilujen anteja ja oppeja. Arviointi toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Linkki raporttiin

Linkki aiemmin julkaistuun Policy Briefiin

Lisätiedot: johtaja Riina Antikainen, Suomen ympäristökeskus, p. 0400 148 671, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi