Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Ekosysteemeihin osallistumisella yhteys yritysten tuloksekkaaseen innovaatiotoimintaan

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintatyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 24.3.2022 8.36
Tiedote 200/2022
Kuva: Unsplash

Ekosysteemeillä tunnistetaan olevan yhä tärkeämpi merkitys EU:n ja Suomen innovaatio- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanossa. Erityyppisten ekosysteemien vaikutusten tarkastelu ja arviointi on tähän mennessä ollut varsin ohuella pohjalla. 24. maaliskuuta julkaistussa tutkimuksessa on tuotettu kattavasti tietoa innovaatioekosysteemien vaikutusten ja erityyppisten vaikutuspolkujen tunnistamisen ja arvioinnin tueksi.

Yritysten innovaatiotoimintatutkimuksen pohjalta toteutetun tilastollisen analyysin tulokset kertovat yritysten ulkoisen TKI-yhteistyön ja tuloksekkaan innovaatiotoiminnan välisestä yhteydestä. Tulokset kertovat myös ekosysteemeihin osallistumisen ja muiden yritystason tulosten, kuten työllisyyden ja palkkojen kasvun välisistä positiivisista vaikutuksista, mutta nämä yhteydet ovat huomattavasti heikompia. Innovaatioekosysteemien vaikutusten syy-yhteyksiä ei ole kuitenkaan mahdollista käytettävissä olevilla aineistoilla tunnistaa.

Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden mittaaminen on haastavaa ja vaatii monipuolista aineistoa

Käytettävissä olevien aineistojen ja menetelmien osalta työssä on nostettu esille useita rajoitteita. Innovaatioekosysteemit rakentuvat ja ponnistavat eri lähtökohdista. Siksi niiden vaikuttavuuden mallintaminen panoksista ja toiminnasta kohti tuotoksia, eri toimijoille syntyviä vaikutuksia sekä laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta, edellyttää ekosysteemien erityispiirteiden huomioimista ja ekosysteemikohtaista tarkastelua.

Myös vaikutusten synnyn ajalliset erot ovat huomattavia vaihdellen lyhyestä pitkään aikaväliin. Tämä nostaa tarpeen hyödyntää ja yhdistellä monipuolisia aineistoja laajempien vaikutusten tunnistamiseksi.

Vaikutusten tarkastelussa kiinnitettävä huomiota TKI-toiminnan vuorovaikutukseen ja yhteiskunnallisten muutosten vauhdittamiseen

Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden tarkastelussa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti siihen, kuinka paljon innovaatioekosysteemit lisäävät organisaatioiden välistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyötä (TKI-yhteistyötä) ja synnyttävät laajemmin yhteiskuntaa hyödyttäviä innovaatioita. Työssä toteutetut case-tarkastelut innovaatioekosysteemeistä osoittavat, että erilaiset ekosysteemit voivat parhaimmillaan vastata merkittäviin yhteiskunnallisiin muutoksiin ja haasteisiin. Suurien haasteiden ratkominen edellyttää systeemisiä ratkaisuja, joita yksittäisten toimijoiden on mahdotonta yksinään saavuttaa.

Ekosysteemeillä tavoitellaan laajempia ja kokonaisvaltaisempia sekä nopeammin syntyviä vaikutuksia. Tästä syystä ekosysteemin vaikutuksissa tulee kiinnittää huomiota sekä innovaatioiden laadulliseen että määrälliseen näkökulmaan: miten ekosysteemi ja syntyvät innovaatiot hyödyttävät yhteiskuntaa ja miten innovaatiotoiminnan vaikutukset skaalautuvat yhteiskunnassa.

Kohti pitkäjänteisempää, keskustelevaa ja vaikuttavuusohjautuvaa innovaatiopolitiikkaa

Työssä annetaan viisi suositusta innovaatiopolitiikan ja julkisesti tuettujen innovaatioekosysteemien ja niiden seurannan kehittämiseksi. Vaikutukset syntyvät pitkällä aikavälillä, jolloin innovaatioekosysteemien kehitystä on tuettava pitkäjänteisellä ja vaikuttavuusohjautuvalla innovaatiopolitiikalla. Tämä edellyttää entistä vahvempaa yhteistyötä TKI-rahoittajien kesken vaikuttavuustiedon keräämiseksi ja kansallisesti seurannan menetelmien kehittämiseksi. Suomalaisessa innovaatioekosysteemiajattelussa on annettavaa ja opittavaa myös muille eurooppalaisille maille. Tämä tarjoaa samalla suomalaisille innovaatioekosysteemeille ja niissä toimiville yrityksille ja muille organisaatioille mahdollisuuksia vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä.

Selvityksen ovat toteuttaneet MDI Public Oy ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla).

Lisätietoja: Valtteri Laasonen, johtava asiantuntija, MDI Public Oy, p. 050 533 0604, [email protected], Heli Koski, tutkimusjohtaja, ETLA, p. 050 466 3214, [email protected] sekä hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja: Lasse Laitinen, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 050 359 9258, [email protected]

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.