Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Sisäilmaan liittyvät oireet yleisempiä työpaikalla kuin kotona

opetus- ja kulttuuriministeriösosiaali- ja terveysministeriövaltioneuvoston viestintäosastoympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 25.2.2019 13.00
Tiedote 120/2019

Noin joka viides työikäinen nainen ja joka kymmenes työikäinen mies kokee saaneensa oireita työpaikkansa sisäilmasta viimeisen 12 kuukauden aikana. Työpaikoilla oireilua on huomattavasti enemmän kuin kotona. Eniten oireita koettiin hoito- ja opetusalalla kunnissa. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen ja Kuntaliiton laatimasta selvityksestä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen ja Suomen Kuntaliiton toteuttamassa SisäNyt-selvityksessä tarkastellaan sisäilman laatua sekä siihen liitettyjen terveyshaittojen nykytilaa ja kehitystä yksityisessä ja julkisessa rakennuskannassa Suomessa ja vertailumaissa. Selvityksen tuloksia hyödynnetään Terveet tilat 2028 -ohjelman toimeenpanossa.

Kotona oireillaan vähemmän kuin työpaikalla

Sisäilman laatua ja siihen liittyvien terveyshaittojen nykytilaa on selvitetty muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinTerveys2017-tutkimuksen ja Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyaineiston pohjalta.

FinTerveys2017-tutkimuksen mukaan noin joka kolmas nainen ja joka viides mies kokee saaneensa oireita sisäilmasta joskus elämänsä aikana. Oireita koetaan kotona huomattavasti harvemmin kuin työssä. Työikäisistä naisista noin 10 prosenttia ja miehistä 6 prosenttia on joskus saanut kotonaan oireita sisäilmaan liittyen.

Oireet yleistyneet 2010-luvulla

Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyaineiston mukaan oireilu työpaikoilla lisääntyi vuosina 2011–12 ja 2015–17 verrattuna aikaisempaan aineistoon 1996–99.

Kunta-alan työpaikoilla työympäristöön liittyviä oireita koettiin vuosina 2015–17 yleisemmin kuin valtion ja yksityisen alan työpaikoilla. Yksityisen sektorin ja valtion työpaikoilla oireiden yleisyys ei juuri eronnut toisistaan. Valtion työpaikoilla aineistossa oli lähinnä toimistotyötä ja kunta-alalla merkittävästi hoito- ja opetustyötä tekeviä.

Sisäilmastokyselyjen mukaan oireilun määrä on lisääntynyt, mutta työympäristöstä raportoitujen olosuhdehaittojen määrä ei ole lisääntynyt vastaavasti. Pelkkien sisäilmastokyselyjen avulla ei pystytä arvioimaan, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat oireilun määrän kasvuun. Arvioinnin tekeminen vaatii lisää selvittelyä ja jatkotutkimuksia. Jatkotutkimuksissa tulisikin selvittää, miksi oireilu on selvästi yleisempää työpaikoilla kuin kodeissa ja millainen merkitys työpaikan ja kodin ilman epäpuhtauksilla sekä muilla sisäympäristötekijöillä on oireilun taustalla.

SisäNyt-hankkeen loppuraportti julkaistaan syksyllä 2019.

Policy brief 6/2019: Sisäilma ja terveys: kehitys, nykytilanne, seuranta ja vertailu eri maiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä

Lisätiedot: tutkimusprofessori Anne Hyvärinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), p. 029 524 6364, anne.hyvarinen(at)thl.fi, vanhempi asiantuntija Katja Tähtinen, Työterveyslaitos p. 050 467 0369, katja.tahtinen(at)ttl.fi sekä Terveet tilat 2028 -ohjelmasta hallitusneuvos Marika Paavilainen, valtioneuvoston kanslia, p. 029 516 0462, marika.paavilanen(at)vnk.fi