Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Valtion ei tule kokonaan luopua alueidenkäytön valvonnasta

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.3.2018 11.27
Tiedote 107/2018

Maakuntauudistuksen jälkeen mikään taho ei valvo kuntien ja maakuntien kaavojen laillisuutta. Professori Eija Mäkinen näkee muutoksessa ongelmia ja esittää valvontatehtävän antamista uudelle Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovalle.

Maakuntauudistuksen yhteydessä viranomaisten roolit kaavoituksessa ja alueidenkäytön suunnittelussa muuttuvat. ELY-keskukset lakkautetaan, ja osa niiden tehtävistä siirretään maakunnille ja osa uudelle Valtion lupa- ja valvontavirastolle.  ELY-keskusten nykyisiä tehtäviä kaavoituksen ja alueidenkäytön valvonnassa ei maakuntauudistukseen liittyvissä lakiluonnoksissa ole määritelty kenenkään vastuulle.

Vaasan yliopiston emeritaprofessori Eija Mäkinen näkee valtion valvonnan lakkauttamisessa ongelmia. Hän on tarkastellut viranomaisten uusia rooleja alueidenkäytön suunnittelussa ja arvioinut niitä oikeusvaltiollisesta näkökulmasta. Työstä on tänään julkaistu selvitys osana Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja FCG Finnish Consulting Group Oy:n Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus (AAMU) -hanketta.

Tavoitteena selkeä toimivallan jako

Maakuntauudistuksen yhtenä tavoitteena on selkeä toimivallanjako valtion, maakuntien ja kuntien välillä. Professori Mäkisen selvityksen mukaan alueidenkäytössä tämä toteutuu suhteellisen hyvin kuntien ja maakuntien osalta. Sen sijaan valtio on jäämässä ilman sellaista valvontavaltaa, jota sen vastuulle kuuluvien tehtävien hoitaminen vaatisi.

Selvityksessään professori Mäkinen katsoo, että valtiolla on vastuu eduskunnan säätämien lakien toimeenpanosta, perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisesta, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumisesta ja kansainvälisten velvoitteiden, kuten EU-oikeuden noudattamisesta. Mäkisen mukaan valtio ei voi vapautua näistä vastuista, vaikka toimivaltaa siirrettäisiin itsehallinnollisille maakunnille ja kunnille.

- Vastuuta valvonnasta ei voida siirtää kansalaisjärjestöille tai kuntalaisille, joilla on oikeus mutta ei velvollisuutta hakea muutosta lainvastaisiin päätöksiin.

Professori Mäkinen painottaa, että kuntien ja maakuntien itsehallintoa on tärkeää kunnioittaa. Valtion ei tule puuttua näiden toimijoiden harkintavallan käyttöön lain rajojen sisäpuolella. Valvontaa tarvitaan silti kaikessa merkittävässä vallankäytössä, jota myös alueiden käytön suunnittelu on.

Valtion valvontatehtävät Luovalle

Ratkaisuksi tilanteeseen professori Mäkinen esittää, että valtion tehtävät alueidenkäytön laillisuuden valvonnassa tulisi siirtää uudistuksen yhteydessä perustettavalle Valtion lupa- ja valvontavirastolle Luova.

- Luovalle kuuluu muissakin asioissa vastuu perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisesta ja yleisen edun valvomisesta. Maakuntauudistusta koskevissa lakiluonnoksissa ei myöskään ole perusteltu, miksi valvonta olisi juuri alueidenkäytössä tarpeetonta.

Alueidenkäytössä tehdään yhteiskunnallisesti merkittäviä ja pitkävaikutteisia päätöksiä. Tyypillisesti niissä sovitellaan yhteen erilaisia yleisiä ja yksityisiä intressejä ja niihin kytkeytyy suuria taloudellisia arvoja.

Aika ajoin maankäyttöratkaisuihin on liittynyt myös epäasiallista vaikuttamista. Kokonaan valvomaton toiminta voi tarjota kasvualustaa jopa korruptioon viittaaville käytännöille, professori Mäkinen muistuttaa.

AAMU-hanke tutkii maakuntauudistuksen vaikutusta alueidenkäytön suunnitteluun

Emeritusprofessori Eija Mäkisen selvitys oikeusvaltiollisista vaatimuksista alueidenkäytön viranomaisrooleille on tehty osana Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja FCG Finnish Consulting Group Oy:n toteuttamaa Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus (AAMU)- hanketta, joka on osa valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Hankkeen tehtävänä on tukea alueidenkäytön suunnittelun toimintatapojen uudistamista ja tuottaa kehittämisehdotuksia. Tavoitteena on vaikuttaa siihen, että vuoden 2020 alussa aloittavilla uusilla maakunnilla olisi parhaat mahdolliset edellytykset tuottaa hyvää elinympäristöä.

Professori Mäkisen selvityksen lisäksi hanke on tuottanut katsauksen alueidenkäytön toimijoiden roolien ja yhteistyön nykytilasta. Hankkeessa laaditaan parhaillaan tarkastelua toimijoiden uusista rooleista alueidenkäytön suunnittelussa sekä hyvän suunnittelun edellyttämistä yhteistyö- ja toimintakäytännöistä. Hankkeessa tuotetaan myös suositukset alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän uudistamiselle maakuntauudistuksen näkökulmasta. Hankkeen lopulliset tulokset julkaistaan kesällä 2018.

Oikeusvaltiolliset vaatimukset alueidenkäytön viranomaisrooleille -selvitys

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja: Professori (emerita) Eija Mäkinen, Vaasan yliopisto, p. 050 344 2009

AAMU-hanke

tutkija Aino Rekola, Suomen ympäristökeskus (SYKE), 0295 251 871 sekä ryhmäpäällikkö Kari Oinonen, Suomen ympäristökeskus (SYKE) p. 0295 251 474 sp. [email protected]