Hyppää sisältöön

Tuore selvitys tarjoaa valtioneuvostolle mallin yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseen missiovetoisesti

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintatyö- ja elinkeinoministeriövaltioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 8.5.2023 9.13
Tiedote 205/2023

Suomea johtaa kohta uusi hallitus, jonka on kyettävä löytämään ratkaisuja aikamme suurimpiin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen, energiavarmuuden vahvistamiseen ja teknologisiin murroksiin. Valtioneuvostolle laaditussa selvityksessä on hahmotettu toimintamalli suuntaavan missiovetoisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toteuttamiseksi. Se tarjoaa valtiolle työkalun strategisten tavoitteiden toimeenpanemiseksi ja monimutkaisten haasteiden ratkaisemiseksi yhdessä tiede- ja innovaatiojärjestelmän toimijoiden kanssa.

Missiovetoinen tutkimus- ja innovaatiopolitiikka tarjoaa valtiolle tapoja johtaa strategisia tavoitteita yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Tämä edellyttää vahvaa poliittista sitoutumista ja johtajuutta sekä valmiuksien ja osaamisen vahvistamista, mutta samalla mahdollistaa eri hallinnonalojen ja sektorien kykyjen ja resurssien hyödyntämisen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi eli missioiden ratkaisemiseksi.

Mallin onnistunut toimeenpano edellyttää selkeän vastuutoimijan valtuuttamista valtioneuvostossa, mutta toteutukseen on eri vaihtoehtoja. Suuntaavan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimeenpano edellyttää uusia rakenteita, prosesseja, kyvykkyyksiä ja toimintatapoja erityisesti julkisen hallinnon sisällä, mutta myös laajemmin yhteiskunnassa. 

Aikamme suuret haasteet vaativat syviä uudistuksia teollisuuteen, palveluihin ja muihin yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeisiin järjestelmiin. Monimutkaisten haasteiden ratkaiseminen edellyttää, että haasteen määrittelyyn sitoutetaan laaja joukko toimijoita. Ratkaisuja tulee kehittää ja kokeilla hajautetusti, mutta kokeiluista kertyviä oppeja on tulkittava yhdessä. Haasteen määrittelyä ja yhteistoiminnan tavoitteita tulee voida ohjata uudelleen, kun syntyy uutta tietoa toimivista käytänteistä, keskeisistä pullonkauloista, tarpeesta tuoda toimintaan uusia sidosryhmiä tai jos huomataan, että valittu määritelmä tai valitut ratkaisukeinot eivät yksinkertaisesti toimi. 

Demos Helsingin, 4Frontin ja Bios-tutkimusyksikön laatimassa valtioneuvoston tilaamassa selvityksessä suuntaavan missiovetoisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan mahdollisuuksista esitellään toimintamalli, joka mahdollistaa strategisten tavoitteiden toimeenpanemisen ja monimutkaisten haasteiden ratkaisemisen yhdessä tiede- ja innovaatiojärjestelmän toimijoiden kanssa. Toimintamalli pohjautuu laajaan kirjallisuuskatsaukseen sekä Suomen toimintaympäristön empiiriseen analyysiin.

Hankkeessa selvitettiin Suomen valtionhallinnon valmiuksia johtaa ja toteuttaa strategisia valintoja yhdessä tiede- ja innovaatiojärjestelmän toimijoiden kanssa. Tulokset osoittavat, että uusille toimintatavoille on kysyntää niin valtionhallinnon kuin eri sektorien asiantuntijoiden puolelta. 

Lisätietoja: Katri Sarkia, konsortion johtaja, Demos Helsinki, p. 050 528 1070, [email protected] ja Kirsti Vilén, ohjausryhmän puheenjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 5064008 [email protected]

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.