Huoltovarmuuden turvaaminen osana kiinteistöomistuksen valvontaa (HUOKIVA)

Käynnissä

Toteuttajat

Aalto-yliopisto, Maanmittauslaitos

Rahoitussumma

120 144 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–1/2022

Huoltovarmuuden ja sen toiminnan varmistaminen on turvattu lainsäädännössämme. Yksi hybridivaikuttamisen keinoista on maaomaisuuden hankkiminen huoltovarmuuden kannalta kriittisten kohteiden läheisyydestä. Suomessa tähän on pyritty puuttumaan kiinteistön omistuksen vaihdannan seuraamisella ja sitä kautta luvanvaraisuudella tietyissä tapauksissa strategisesti tärkeiden kohteiden lähellä.

Vaikka huoltovarmuuden turvaamisesta on säädetty lailla, ei ole määritelty sitä, mikä oikeastaan on huoltovarmuuden kannalta kriittistä toimintaa. Siksi tässä hankkeessa selvitetään systemaattisesti lainsäädännöllinen kokonaiskuva huoltovarmuudesta ja sen varmistamisen kannalta kriittisistä kiinteistöistä ja kohteista, sekä niitä koskevasta lainsäädännöstä. Lisäksi on tarpeen selvittää, miten vuoden 2020 alusta voimaan tulleet lait, esimerkiksi EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten kiinteistöostajien luvanvaraisuudesta, vastaavat tulevaisuudessa haasteisiin huoltovarmuuden turvaamisessa ja nouseeko haasteista lainsäädännön kehittämistarpeita.

Hankkeen tavoite on luoda kokonaiskuva kiinteistöomistuksesta ja -kaupasta huoltovarmuuden kannalta kriittisten kiinteistöjen ja kohteiden osalta sekä tunnistaa, mitä seikkoja tulevaisuudessa tulee ottaa huomioon. Samalla pohditaan mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita. Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa arvioidaan systemaattisesti olemassa olevaa säädöspohjaa sekä mahdollisia uusia keinoja ja sääntelyn tarvetta, joita tulevaisuuden haasteet vaativat huoltovarmuuden takaamiseksi kiinteistöomistuksen näkökulmasta. Monimenetelmäisen tutkimuksen jälkimmäisessä osassa hyödynnetään tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä lainsäädännön muutostarpeiden arviointiin.

Tutkimus jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä systematisoidaan ja analysoidaan toimintaympäristön nykytilannetta ja olemassa olevaa tietoa ja toisessa nykytilanteen vahvuuksia ja heikkouksia sekä mahdollisia haasteita tulevaisuudessa. Siinä, missä ensimmäinen osa selkeästi keskittyy nykytilanteeseen, toisen osan luonne on vahvasti tulevaisuusorientoitunut.

Tämän asetelman pohjalta ensimmäinen tutkimusongelma muotoutuu seuraavasti: Minkälaisessa toimintaympäristössä ja minkälaisten reunaehtojen vallitessa EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tapahtuva kiinteistökauppa tällä hetkellä Suomessa tapahtuu? Toinen osa vastaavasti käsittelee tutkimuskohdetta tulevaisuuden näkökulmasta. Sen tutkimusongelmaksi muodostuu siten: Mitä haasteita tulevaisuus tuo huoltovarmuuden varmistamiseksi kiinteistöomistuksen valvonnan kokonaisuuden osalta?

Ota yhteyttä:

apulaisprofessori Kirsikka Riekkinen, Aalto-yliopisto, p. 050 569 6337, etunimi.sukunimi(at)aalto.fi

Yhteyshenkilö ministeriössä:

Anu Sallinen, puolustusministeriö, etunimi.sukunimi(at)defmin.fi

Huoltovarmuuden turvaaminen osana kiinteistöomistuksen valvontaa