Hyppää sisältöön

Ilmastovaikutukset ja ympäristölupamenettely (ILU)

Käynnissä

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus SYKE, Itä-Suomen yliopisto

Rahoitussumma

179 999 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–5/2021

Hankkeessa tuotetaan tietopohjaa mahdollisiin lainsäädäntömuutostarpeisiin Suomen pyrkiessä kohti hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä. Hallitusohjelman strategisen kokonaisuuden Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi tavoitteen 3 (Hiilinieluja ja -varastoja vahvistetaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä) yhdeksi toteutuskeinoksi on kirjattu ”Selvitetään mahdollisuus ottaa ilmastovaikutusten arviointi osaksi ympäristölupamenettelyä”.

Hanke lisää keskeisten sidosryhmien (toiminnanharjoittajat, ministeriöt, lupa- ja valvontaviranomaiset, kunnat,järjestöt) välistä vuorovaikutusta ja ymmärrystä ilmastovaikutuksista osana ympäristölupaprosessia. Hankkeen tuotoksia voidaan hyödyntää sekä lupajärjestelmiä koskevan yhteiskunnallisen keskustelun ja poliittisen päätöksenteon tukena että tulevan mahdollisen säädösvalmistelun tietopohjana.

Ympäristölupavelvollisten toimintojen ilmastovaikutukset (sekä suorat että välilliset) voivat poiketa toisistaan merkittävästi toiminnan kokoluokan ja luonteen perusteella. Ilmastovaikutusten arviointi on monitahoinen haaste, johon vaikuttavat merkittävästi arvioinnissa tehtävät rajaukset. Arvioinnissa tehdyistä tilallisista ja ajallisista rajauksista riippuen toiminnan ilmastovaikutusten arviointiin liittyy erilaisia näkökulmia sekä epävarmuuksia, jotka tulisi tunnistaa.

Toiminnan positiivisia ilmastovaikutuksia voidaan tarkastella arvoketjun päästöjen vähenemisen kautta (esim. tuotteiden energiatehokkuus, hankinnan materiaalitehokkuus, ekoinnovaatiot). Toimintaan voidaan arvioida liittyvän myös erilaisia markkinoiden kautta tapahtuvia epäsuoria vaikutuksia, kuten epäsuorat maankäytön muutokset ja vaihtoehtoisten tuotteiden korvautumisen kautta aikaansaadut ilmastovaikutukset (ns. substituutiovaikutus).

Nykykäsitys korostaa toimintojen ilmastovaikutusten arvioinnissa myös ilmastonmuutokseen sopeutumista samoin kuin ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien tunnistamista ja niiden hallintaa.

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja analysoida vaihtoehtoisia tapoja kytkeä ilmastovaikutusten arviointi lupaprosessiin. Hankkeessa myös tarkastellaan, millaisten toimintojen osalta ilmastovaikutusten arviointi olisi tarkoituksenmukaista ja voisi tuoda lisäarvoa muiden ilmastopolitiikan ohjauskeinojen lisänä.

Selvitystyön tulosten pohjalta voidaan arvioida, tulisiko ilmastovaikutusten arviointi ottaa osaksi ympäristölupamenettelyä ja miten tämä voidaan toteuttaa. Mahdollinen jatkotyö edellyttää erillisiä hankkeita ilmastovaikutusten laskentatyökalujen rakentamiseksi ja tarvittavien säädösmuutosten toteuttamiseksi.

Hankkeessa laaditaan ehdotus määritelmiksi ympäristölupavelvollisten laitosten ilmastovaikutuksille sekä esitetään ympäristölupamenettelyyn soveltuvia menetelmiä ilmastovaikutusten arvioimiseksi. Hankkeessa tunnistetaan ja arvioidaan lainsäädännöllisiä ja muita ohjauskeinoihin liittyviä muutostarpeita, joita ilmastovaikutusten arvioinnin ottaminen osaksi ympäristölupamenettelyä edellyttää.

Hankkeessa kuvataan mihin esitetyt ratkaisut ja määritelmät perustuvat. Lisäksi dokumentoidaan esitettyihin vaihtoehtoihin ja analyyseihin liittyvät tarkastelukulmat, rajaukset ja merkittävimmät epävarmuudet sekä arvioidaan niiden vaikutusta ilmastopäästöihin.

Ota yhteyttä:

kehittämispäällikkö Kimmo Silvo, Suomen ympäristökeskus, p. 040 750 5565, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Ilmastovaikutusten arvioinnin sisällyttäminen ympäristölupamenettelyyn

Yhteyshenkilö ministeriössä