Hyppää sisältöön

Kasvuyritysten rahoitus Suomessa – EU-rahoitusinstrumenttien hyödyntäminen ja merkitys yritystukien rinnalla (KARAISU)

Käynnissä

Toteuttajat

Forefront Oy, Etlatieto Oy, Slush Oy

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–2/2021

Euroopan investointiohjelmaa jatkavan InvestEU-ohjelman (2021-2027) tarkoituksena on koota yhteen kokonaisuuteen Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR:n) sekä 13 muuta EU:n eri rahoitusinstrumenttia. Ohjelman tavoitteena on käynnistää vähintään 650 miljardin euron arvosta uusia investointeja tulevalla ohjelmakaudella ja sitä kautta tukea investointeja, innovaatioita ja uusien työpaikkojen syntymistä Euroopassa. Tähän tavoitteeseen pyritään 38 miljardin euron EU:n budjettitakauksella. Samalla tavoitteena on yksinkertaistaa ja tehostaa EU:n rahoitusinstrumenttien kokonaisuutta. Ohjelman temaattisia painopistealueita ovat: kestävä infrastruktuuri; tutkimus, innovointi ja digitalisaatio; pk-yritykset; ja sosiaaliset investoinnit ja osaaminen. InvestEU-rahaston lisäksi ohjelmaan kuuluvat InvestEU-neuvontakeskus ja InvestEU-portaali rahoittajien ja rahoitettavien projektien törmäyttämiseksi.

Tietoa eri EU-rahoitusinstrumenteista, niiden kohderyhmistä, sisällöistä ja tavoitteista on saatavilla varsin hajanaisesti, minkä vuoksi kokonaiskuvaa niiden hyödyntämismahdollisuuksista on vaikea muodostaa. Monet instrumenteista ovat myös uusia tai uudistumassa, mikä osaltaan vaikeuttaa kokonaiskuvan muodostamista. Tässä hankkeessa tarkoituksena on muodostaa ajantasainen kuva rahoituskentästä ja peilata saatavilla olevia EU-rahoitusinstrumentteja (tässä ja aikaisemmissa selvityksissä) tunnistettuihin suomalaisten kasvuyritysten rahoitushaasteisiin.

Selvityksen tavoitteena on arvioida ja tunnistaa mahdollisuuksia hyödyntää EU:n rahoitusinstrumentteja Suomen rahoitusmarkkinoiden kehittämisessä sekä mahdollisuuksia korvata yritystukia markkinaehtoisemmalla rahoituksella. Selvityksen fokus on erityisesti InvestEU ohjelman mahdollisuuksissa kasvuyritysten ja kasvuhakuisten yritysten sekä kestävän kasvun investointien (ml. infrastruktuuri) rahoituskapeikkojen paikkaajana.

Selvitys vastaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

  1. Millaisia rahoituskapeikkoja kasvuhakuiset yritykset kokevat? Millaisia markkinakapeikkoja on kestävän kasvun investointien rahoituksessa? Millaisilla rahoitusmuodoilla (takaus, laina, pääomasijoitus tai muu) tai toissijaisesti tuilla havaittuja markkinapuutteita voitaisiin korjata tai poistaa?
  2. Millä tavoin valtiontuet estävät tai edistävät yksityisen rahoituksen kanavoitumista kasvuyrityksiin ja kestävän kasvun investointeihin?
  3. Millainen merkitys uusilla markkinaehtoisilla EU-rahoitusinstrumenteilla ja julkisella tuella on kasvuyritysten ja kestävän rahoituksen kentässä vuodesta 2021 eteenpäin? Miten ko. rahoitusinstrumenteilla voidaan korvata ja täydentää yritystukia?
  4. Miten Suomessa voidaan hyödyntää markkinaehtoista InvestEU-rahoitusta (ml. kotimaisia vastikkeellisia rahoitusinstrumentteja) laaja-alaisemmin ja mitä se merkitsee julkiselle tuelle?

Selvityksen tulosten perusteella esitetään politiikkasuosituksia koskien InvestEU ohjelman nykyistä monipuolisempaa ja tehokkaampaa käyttöä, kasvu- ja investointirahoituksessa olevien rahoituskapeikkojen poistamista, yritystukijärjestelmän kehittämistä sekä markkinoiden toimivuuden ja kilpailullisuuden lisäämistä.

Ota yhteyttä:

toimitusjohtaja Vesa Salminen, Forefront Oy, p. 040 125 2370, etunimi.sukunimi(at)4front.fi

Kasvuyritysten rahoitus Suomessa

Yhteyshenkilö ministeriössä