Hyppää sisältöön

Kasvuyritysten rahoitus Suomessa – EU-rahoitusinstrumenttien hyödyntäminen ja merkitys yritystukien rinnalla (KARAISU)

Päättynyt

Toteuttajat

Forefront Oy, Etlatieto Oy, Slush Oy

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–3/2021

Euroopan investointiohjelmaa jatkavan InvestEU-ohjelman (2021-2027) tarkoituksena on koota yhteen kokonaisuuteen Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR:n) sekä 13 muuta EU:n eri rahoitusinstrumenttia. Ohjelman tavoitteena on käynnistää vähintään 650 miljardin euron arvosta uusia investointeja tulevalla ohjelmakaudella ja sitä kautta tukea investointeja, innovaatioita ja uusien työpaikkojen syntymistä Euroopassa. Tähän tavoitteeseen pyritään 38 miljardin euron EU:n budjettitakauksella. Samalla tavoitteena on yksinkertaistaa ja tehostaa EU:n rahoitusinstrumenttien kokonaisuutta. Ohjelman temaattisia painopistealueita ovat: kestävä infrastruktuuri; tutkimus, innovointi ja digitalisaatio; pk-yritykset; ja sosiaaliset investoinnit ja osaaminen. InvestEU-rahaston lisäksi ohjelmaan kuuluvat InvestEU-neuvontakeskus ja InvestEU-portaali rahoittajien ja rahoitettavien projektien törmäyttämiseksi.

Tietoa eri EU-rahoitusinstrumenteista, niiden kohderyhmistä, sisällöistä ja tavoitteista on saatavilla varsin hajanaisesti, minkä vuoksi kokonaiskuvaa niiden hyödyntämismahdollisuuksista on vaikea muodostaa. Monet instrumenteista ovat myös uusia tai uudistumassa, mikä osaltaan vaikeuttaa kokonaiskuvan muodostamista. Tässä hankkeessa tarkoituksena oli muodostaa ajantasainen kuva rahoituskentästä ja peilata saatavilla olevia EU-rahoitusinstrumentteja (tässä ja aikaisemmissa selvityksissä) tunnistettuihin suomalaisten kasvuyritysten rahoitushaasteisiin.

Selvityksen tavoitteena oli arvioida ja tunnistaa mahdollisuuksia hyödyntää EU:n rahoitusinstrumentteja Suomen rahoitusmarkkinoiden kehittämisessä sekä mahdollisuuksia korvata yritystukia markkinaehtoisemmalla rahoituksella. Selvityksen fokus oli erityisesti InvestEU-ohjelman mahdollisuuksissa kasvuyritysten ja kasvuhakuisten yritysten sekä kestävän kasvun investointien (ml. infrastruktuuri) rahoituskapeikkojen paikkaajana.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (25.3.2021).

Ota yhteyttä:

toimitusjohtaja Vesa Salminen, Forefront Oy, p. 040 125 2370, etunimi.sukunimi(at)4front.fi

Kasvuyritysten rahoitus Suomessa

Yhteyshenkilö ministeriössä