Kohdennettu ja ennakoitu hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen: vaikutusten ja kustannusten arviointityökalut

Käynnissä

Toteuttajat

Turun yliopisto, Aalto-yliopisto

Rahoitussumma

148 685 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–8/2021

Tässä tutkimushankkeessa tuotetaan tietoa siitä, mitkä ovat suomalaiseen palvelujärjestelmään sopivat hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen arviointityökalut sekä siitä, millaisia kehittämistarpeita niiden käyttöönotossa on. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisellä tarkoitetaan poikkihallinnollista ja monialaista kokonaisuutta, jolla voidaan vaikuttaa yhteiskunnan vakauden ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden vaikutusten ja kustannusten arvioiminen paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla on välttämätöntä, jotta voidaan pitkällä aikavälillä ennakoida tulevia muutoksia ja kohdistaa toimenpiteitä kyseisten olosuhteiden tasa-arvon edistämiseksi.

Vaikutusten ja kustannusten arvioinnin keskeiset kysymykset kohdistuvat siihen, mitkä hyvinvoinnin, terveyden tai turvallisuuden osa-alueet tai indikaattorit määritellään arvioinnin kohteeksi, mikä tavoiteltava vaikuttavuuselementti eli esimerkiksi terveys- tai kustannushyöty on sekä millainen tietovaranto valitaan, johon arviointi perustuu. Arvioinnin tulisi onnistuneesti tehdä näkyväksi sekä kansallisia painopistealueita että globaaleja haasteita, ja muuttaa niihin liittyvät tavoitteet ja tulokset ymmärrettäviksi ja mitattaviksi. Haasteena kuitenkin on, saatavilla olevat arviointityökalut ovat usein myös osin tai kokonaan kontekstisidonnaisia: vaikka arvioinnin kohteena oleva hyvinvoinnin, terveyden tai turvallisuuden osa-alue olisi kansainvälisestikin jaettu, palvelurakenne ja sen rahoituspohja voivat poiketa niin merkittävästi toisistaan, että arviointityökalut eivät sovellu kansainväliseen vertailuun. Suomalaisessa tarkastelussa arviointityökalujen valinnassa onkin kiinnitettävä huomio siihen, että ne kaikilta osilta sopivat tai ovat sovellettavissa paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen kontekstiin.

Hankkeen tavoitteena on vastata kolmeen tutkimuskysymykseen ja siten tuottaa kannanotot siihen, millaisia hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden vaikutusten ja saavutettujen vasteiden kustannusten arviointityökaluja on käytössä, mitkä aikaisemmista hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen ja kustannuksiin kohdistuvista arviointityökaluista ovat soveltuvia suomalaiseen palvelujärjestelmään, millaisia kehittämistarpeita arviointityökaluissa ja niiden käyttöönotossa on suhteessa suomalaiseen palvelujärjestelmään sekä millaiset tekijät on huomioitava arviointityökalujen menestyksekkääseen käyttöön ja kehittämiseen.

Kysymyksiin vastaaminen vaatii aikaisemman tutkimustiedon ja verkkoaineiston kokoamista, analyysiä ja synteesiä, asiantuntijoiden kuulemista sekä tapaustutkimusta menestyksekkääseen arviointityökalun käyttöön ja kehittämiseen. Hanke muodostuu kolmesta osahankkeesta, joissa tuotettu tieto rakentuu hankkeen päätyttyä yhdeksi kokonaisuudeksi.

  1. Osahanke: Aikaisemmat kansainväliset arviointityökalut ja niiden luotettavuus
  2. Osahanke: Arviointityökalujen rakenteet, soveltuvuus sekä käyttöönotto paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti
  3. Osahanke: Menestysanalyysi aikaisemmasta, käytössä olevasta arviointityökalusta

Ota yhteyttä:

yliopistotutkija Mari Kangasniemi, Turun yliopisto, p. 050 470 4285, etunimi.sukunimi(at)utu.fi

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen arviointityökalut

Yhteyshenkilö ministeriössä