Hyppää sisältöön

Kuntien ja hyvinvointialueiden toiminta ikääntyneiden asumisessa ja asumispalveluissa (IKÄHYVIS)

Päättynyt

Toteuttajat

FCG Finnish Consulting Group, MDI, Tahituuri Oy, Kuntaliitto

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2022–5/2023

Sote-uudistuksessa asumispalveluiden järjestäminen siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueille. Kuntiin jäävät kaikki muut asumiseen liittyvät tehtävät kuten kaavoitus, asuinympäristöjen kehittäminen, ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät.

Uudistuksen onnistumisen kannalta on keskeistä, kuinka toiminta hyvinvointialueilla ja kunnissa lainsäädännön ohjauksessa järjestetään sekä kuinka yhteistyö suunnitellaan ja johdetaan. Ikääntyvien asumisen ja asumisratkaisujen kehittäminen on tärkeä osa

  • sote-uudistuksen toimeenpanoa sekä hallituskauden aikaisen että pitkän aikavälin toimenpiteiden suunnittelun ja toimeenpanon,
  • ikääntyneiden palvelujen laatusuosituksen valmistelussa sekä
  • kuntia koskevan asuntopoliittisen kehittämisohjelman toteutuksessa.

Tästä syystä tarvitaan lisää tutkimustietoa ikääntyneen väestön asumiseen liittyvistä toimivista ratkaisuista, keinoista ja toimintatavoista erityisesti vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden näkökulmasta. Tärkeää on selvittää myös uusia toimivia yhteistyömalleja ja ratkaisuja muuttuvien tehtävien näkökulmasta.

Hankkeen tavoitteena oli löytää vastaukset hankekuvauksessa esitettyihin viiteen tutkimuskysymykseen sekä näistä johdettuihin alakysymyksiin. Tutkimuksella tuotettiin laaja-alainen kuva vaikuttavista ja kustannustehokkaista toimintatavoista ja keinoista kunnissa ja kuntayhtymissä. Samalla laadittiin toimenpide-ehdotukset ja suositukset ikääntyneiden asumiseen liittyvälle kehitystyölle ja sen edistämiselle jatkossa.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Hankkeen tuloksista (tiedote, raportti, policy brief ja blogi) viestittiin tietokayttoon.fi-sivustolla ja ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen verkkosivustolla sekä hanketoteuttajien kautta. 

Alustavia tuloksia hankkeen aikana on hyödynnetty STM:n koordinoiman Ikäohjelman vuosien 2023-2027 asumisen osuuden suunnittelussa. Tulevasta hallitusohjelmasta riippuu, miten tätä osuutta tullaan toteuttamaan. Yhtenä toimenpide-ehdotuksena ikääntyneiden asumisen osalta on, että vahvistetaan kuntien ja hyvinvointialueiden ikääntyneiden asumisen ja asumispalveluiden kehittämistä valtion toimin. Myös valmistelussa olevassa laatusuosituksessa on hyödynnetty saatua tietoa ja tuloksia, myös suositusten toimeenpanossa ne ovat hyödyllisiä. Tutkimuksesta saatua tietoa hyödynnetään informaatio-ohjauksessa ja yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa (esim. YM, STM ja ARA). Tämä teema ja tuotettu teema ovat keskeisiä myös ikääntyneiden palvelujen käytön ja sen kustannusvaikuttavuuden kannalta. 

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Johtava asiantuntija Marika Koramo, p. 040 822 4398, etunimi.sukunimi(at)fcg.fi

Kuntien ja hyvinvointialueiden toiminta ikääntyneiden asumisessa

Yhteyshenkilö ministeriössä