Hyppää sisältöön

Latausinfratukien vaikutus ajoneuvokantaan ja päästöihin (LATAAVA)

Päättynyt

Toteuttajat

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Suomen ympäristökeskus SYKE

Rahoitussumma

199 992 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2023–5/2024

Suomi on asettanut tavoitteekseen puolittaa kotimaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasoon verrattuna. Tavoite on erittäin kunnianhimoinen, ja sen saavuttaminen edellyttää julkisen vallan toimenpiteitä, joilla kannustetaan ja velvoitetaan sekä vähentämään liikennesuoritteita että siirtymään vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. Liikenteen päästöistä yli 90 prosenttia aiheutuu tieliikenteestä, joten valtaosa päästövähennystoimista kohdistuu etenkin henkilö- ja pakettiautoihin sekä raskaaseen tieliikenteeseen. Sähköistyminen on merkittävä päästövähennyskeino tieliikenteessä, ja sähköistymiseen suunnattuja tukia on otettu käyttöön sähköautojen hankintatuen sekä latausinfrastruktuurin perustamisen tukien muodossa. Kansallisten toimenpiteiden lisäksi sähköistymistä vauhditetaan EU-tason toimilla.

Nopeasti etenevä sähköistyminen edellyttää ohjauskeinojen tarkastelua ja niiden tason sopeuttamista markkinatilanteen muuttuessa. Jotta tuen taso saadaan asetettua sopivalle tasolle, tarvitaan tietoa tuen vaikuttavuudesta. Kuinka paljon latausinfran tukemiseen käytetyt julkiset varat kasvattavat sähköautokantaa ja tätä kautta vähentävät päästöjä? Kohdistuvatko tuet tehokkaasti niille alueille, joissa markkinaehtoinen latausjärjestelmien määrän kehitys olisi liian hidasta sähköautojen tavoiteltujen määrien suhteen? Tukimäärää tarvittaessa muuttamalla tai kohdentamalla tuet tehokkaammin voidaan saavuttaa mahdollisimman suuri vaikuttavuus suhteessa tukeen käytettyihin varoihin.

Tässä hankkeessa tuotettiin tietoa sähköautojen latausinfran tukien vaikutuksesta sähköautojen määrään ja liikenteen päästöihin. Vaikutuksia tarkasteltiin alueittain sekä ajoneuvojen omistajien ja ominaisuuksien suhteen, esimerkiksi tulotason ja työmatkojen pituuden osalta. Alueellisessa tarkastelussa huomioitiin myös eurooppalainen TEN-T-tieverkosto ja sen asettamat vaatimukset latauspisteiden sijainnille.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Erikoistutkija Anna Sahari, VATT, p. 046 921 2188, etunimi.sukunimi(at)vatt.fi

Sähköisen liikenteen latausinfratukien vaikuttavuuden arviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä