Liikenneinfrastruktuurihankkeiden rakentamisaikaiset vaikutukset työllisyyteen

Käynnissä

Toteuttajat

Ramboll Finland Oy, Merit Economics, Jyväskylän yliopisto

Rahoitussumma

161 200 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–2/2022

Liikenneväylien kehittämisinvestointeihin kohdistuu usein odotuksia työllisyyden ylläpitämisestä ja lisäämisestä. Liikenneinvestointien rakentamisaikaisten työllisyysvaikutusten arviointiin on ollut selkeitä menetelmiä, tilastoista johdetuista työllisyyskertoimista yleisen tasapainon malleihin. Laskennallisia arvioita liikenneinvestointien vaatimasta työpanoksesta on mielellään käytetty hankkeen perusteluviestinnässä investoinnin hyötynä vailla kritiikkiä esimerkiksi syrjäytymisvaikutuksista. Elvytyksen vaikutuksista on nyt käytettävissä tutkimustietoa ja suhdanneperusteinen infrastruktuurin rakentaminen on ajankohtainen kysymys jälleen koronapandemian hidastaneen talouskasvun elvyttämiseksi.

Liikenteen hallinnonalalla onkin tarve tutkimustietoon pohjautuvalle menetelmälle rakentamisaikaisten työllisyysvaikutusten systemaattiseen arviointiin. Tämä tutkimushanke on rajattu tarkastelemaan lyhyen aikavälin nettotyöllisyysvaikutuksia ottaen huomioon talouden ja rakentamisen toimialan suhdannetilanteet, erilaisten liikennehankkeiden ominaisuudet ja syrjäyttämisvaikutukset. Arviointimenetelmässä tulee olla myös yhdenmukainen tapa määrittää työllisyyden kehitys ilman arvioitavaa hanketta.

Hankkeen päätavoitteena on määritellä tutkimustietoon perustuva teoreettinen ja menetelmällinen viitekehys liikenneinfrastruktuuri-investointien rakentamisaikaisten työllisyysvaikutusten arviointiin.

Päätavoite jakautuu tutkimuskysymyksiä noudatellen viiteen osatavoitteeseen:

  1. Muodostetaan tutkimustietoon perustuva ymmärrys liikenneinvestointien suhdanneperusteisista työllisyysvaikutuksista ja niiden arviointimenetelmistä.
  2. Arvioidaan kirjallisuustutkimuksen perusteella kehitetyn analyyttisen mallin mukaiset esimerkkihankkeiden (liikenneinfrastruktuuri) lyhytaikaiset nettotyöllisyysvaikutukset.
  3. Selvitetään nettotyöllisyysvaikutusten riippuvuudet aluetalouden suhdanteista, infrarakentamisen toimialan suhdanteista sekä liikenneinfrastruktuurihankkeen ominaisuuksista.
  4. Määritetään, miten syrjäyttämisvaikutus sekä työllisyyden kehitys ilman hanketta tulee huomioida nettotyöllisyysvaikutuksia arvioitaessa.
  5. Selvitetään määrällisten nettotyöllisyysvaikutusten arvioinnin tietoaineistojen tarpeet ja niihin kohdistuvat kehittämistarpeet.

Ota yhteyttä:

asiantuntija Heikki Savikko, Ramboll Finland Oy, p. 040 124 1194, etunimi.sukunimi(at)ramboll.fi

Liikenneinfrastruktuurihankkeiden rakentamisaikaiset työllisyysvaikutukset

Yhteyshenkilö ministeriössä