Hyppää sisältöön

Liikennejärjestelmän saavutettavuusvaikutukset työmarkkinoilla: Liikennemallien ja rekisteriaineistojen hyödyntäminen kehittämishankkeiden vaikutusarvioinnissa

Päättynyt

Toteuttajat

Turun yliopisto

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2023–4/2024

Liikennejärjestelmän pullonkauloihin vaikuttavilla kehittämishankkeilla voi olla hyvin merkittäviä vaikutuksia työn kysyntään, tarjontaan ja kohtaantoon. Vaikutusten luotettava todentaminen on kuitenkin haastavaa monitahoisten kerrannaisvaikutusten ja syy-seuraussuhteiden takia. Saavutettavuuden paraneminen lisää kilpailua työmarkkinoilla, mikä voi parantaa työpanoksen kohdentumista yritysten välillä, jolloin työn tuottavuus voi nousta. Työn tuottavuuden kasvu parantaa yritysten kilpailukykyä ja luo edellytyksiä toiminnan laajentamiselle ja lisätyövoiman palkkaamiselle, jolloin kasautumisedut luovat kerrannaisvaikutuksia aluetalouteen.

Liikennehankkeiden kustannus-hyötyanalyyseissä näitä ns. laajempia taloudellisia vaikutuksia ei yleensä kyetä ottamaan huomioon. Menetelmälliset puutteet laajempien taloudellisten vaikutusten tarkastelukapasiteetissa on tunnistettu hankkeen tarvekuvauksessa. Mikäli vaikutusarvioinnin puutteellisuuden takia laajemmat taloudelliset vaikutukset jätetään kokonaan huomioimatta, tuottavuutta ja hyvinvointia lisääviä hankkeita voi jäädä toteuttamatta, jolloin yhteiskunnan niukat voimavarat eivät välttämättä kohdennu tehokkaasti. Tällöin yksinkertaistettu mutta riittävällä tavalla robusti työmarkkinavaikutusten arviointikehikko voi olla parempi vaihtoehto kuin mahdollisten vaikutusten huomioimatta jättäminen.

Hankkeessa kehitettiin laskentamalli liikennejärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien saavutettavuusmuutosten työmarkkinavaikutusten tarkasteluun. Malli perustuu nykyisin käytettävissä oleviin liikennemalleihin, Väyläviraston avoimesti saatavissa olevaan liikennemittausaineistoon sekä Tilastokeskuksen yksilötason rekisteriaineistoihin. Tavoitteena on, että malli soveltuu sekä paikallisten, alueellisten, että valtakunnallisten liikennehankkeitten vaikutusten arviointiin, jotka muuttavat merkittävästi saavutettavuutta.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala arvioi tuloksia (yhtenä) mahdollisuutena täydentää olemassa olevia vaikutusarvioinnin työkaluja suurten liikennehankkeiden laajempien/ pitkäaikaisten taloudellisten vaikutusten arvioinnissa. Tarkastelu ja tulokset kiinnittävät huomiota pendelöintimatkustamiseen myös yhtenä liikenteellisten vaikutusten mallintamisessa relevanttina kysyntäeränä, sen mittaluokkaan suhteessa muuhun matkustuskysyntään ja mahdollisesti tarkempaan pendelöinnin käsittelytarpeeseen.

Laajemmin arvioiden tulokset havainnollistivat pitkämatkaisen työssäkäynnin mahdollistamisen ja helpottamiseen volyymillista ja taloudellista potentiaalia (vrt. muut keinot edistää työmarkkinoiden toimintaa ja työllisyyttä).

Tuloksia käsiteltiin ennen julkistamista työpajassa, johon kutsuttiin liikenne- ja viestintäministeriön, ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan edustajia kuulemaan ja keskustelemaan päätuloksista.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Professori Timo Kuosmanen, Turun yliopisto, p. 050 466 4162, etunimi.sukunimi(at)utu.fi

Liikennejärjestelmän kehittämisen saavutettavuusvaikutukset työmarkkinoilla

Yhteyshenkilö ministeriössä