Hyppää sisältöön

Liikennejärjestelmän saavutettavuusvaikutukset työmarkkinoilla: Liikennemallien ja rekisteriaineistojen hyödyntäminen kehittämishankkeiden vaikutusarvioinnissa

Käynnissä

Toteuttajat

Turun yliopisto

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2023–3/2024

Liikennejärjestelmän pullonkauloihin vaikuttavilla kehittämishankkeilla voi olla hyvin merkittäviä vaikutuksia työn kysyntään, tarjontaan ja kohtaantoon. Vaikutusten luotettava todentaminen on kuitenkin haastavaa monitahoisten kerrannaisvaikutusten ja syy-seuraussuhteiden takia. Saavutettavuuden paraneminen lisää kilpailua työmarkkinoilla, mikä voi parantaa työpanoksen kohdentumista yritysten välillä, jolloin työn tuottavuus voi nousta. Työn tuottavuuden kasvu parantaa yritysten kilpailukykyä ja luo edellytyksiä toiminnan laajentamiselle ja lisätyövoiman palkkaamiselle, jolloin kasautumisedut luovat kerrannaisvaikutuksia aluetalouteen.

Liikennehankkeiden kustannus-hyötyanalyyseissä näitä ns. laajempia taloudellisia vaikutuksia ei yleensä kyetä ottamaan huomioon. Menetelmälliset puutteet laajempien taloudellisten vaikutusten tarkastelukapasiteetissa on tunnistettu hankkeen tarvekuvauksessa. Mikäli vaikutusarvioinnin puutteellisuuden takia laajemmat taloudelliset vaikutukset jätetään kokonaan huomioimatta, tuottavuutta ja hyvinvointia lisääviä hankkeita voi jäädä toteuttamatta, jolloin yhteiskunnan niukat voimavarat eivät välttämättä kohdennu tehokkaasti. Tällöin yksinkertaistettu mutta riittävällä tavalla robusti työmarkkinavaikutusten arviointikehikko voi olla parempi vaihtoehto kuin mahdollisten vaikutusten huomioimatta jättäminen.

Hankkeessa kehitetään laskentamalli liikennejärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien saavutettavuusmuutosten työmarkkinavaikutusten tarkasteluun. Kehitettävä malli perustuu nykyisin käytettävissä oleviin liikennemalleihin, Väyläviraston avoimesti saatavissa olevaan liikennemittausaineistoon sekä Tilastokeskuksen yksilötason rekisteriaineistoihin. Tavoitteena on, että malli soveltuu sekä paikallisten, alueellisten, että valtakunnallisten liikennehankkeitten vaikutusten arviointiin, jotka muuttavat merkittävästi saavutettavuutta.

Kustannus-hyötyanalyysiä täydentävän mallin tulee olla eteenpäin katsova: kehitettävän mallin tarkoituksena on muodostaa ennuste suunnitteilla olevan liikennehankkeen (esimerkiksi Turun tunnin juna) vaikutuksista saavutettavuuden ja työmarkkinoiden näkökulmasta. Kehitettävän laskentamallin avulla voidaan arvioida miten liikennehanke vaikuttaa työn tarjontaan, kysyntään ja kohtaantoon ja miten suuria mahdolliset kerrannaisvaikutukset voivat olla. Laskentamallin ennusteelle arvioidaan myös virhemarginaali, joka auttaa päätöksentekijöitä hahmottamaan ennusteeseen sisältyvää epävarmuutta.

Mallin keskeisimpien parametrien estimoimiseksi ja kalibroimiseksi hankkeessa tullaan tarkastelemaan myös vähintään yhtä jo toteutunutta liikennehanketta (esimerkiksi Turku-Helsinki moottoritie), jonka työmarkkinavaikutukset pyritään todentamaan luotettavasti ekonometristen vaikutusarvioinnin menetelmien avulla. Mahdollisuuksien mukaan tarkasteluun voidaan ottaa useampia toteutuneita hankkeita, riippuen luonnollisen koeasteleman soveltuvuudesta, tilastoaineistojen saatavuudesta ja tarkastelun vaatimasta työmäärästä. Mielenkiintoisimmat tarkasteluun valittavat liikennehankkeet sovitaan yhdessä ohjausryhmän kanssa hankkeen ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa.

Ota yhteyttä:

Professori Timo Kuosmanen, Turun yliopisto, p. 050 466 4162, etunimi.sukunimi(at)utu.fi

Liikennejärjestelmän kehittämisen saavutettavuusvaikutukset työmarkkinoilla

Yhteyshenkilö ministeriössä