Hyppää sisältöön

Logistiikkaan liiketoiminta- ja päästövähennyspotentiaalia päästöraportoinnilla (LOLIPOP)

Käynnissä

Toteuttajat

Tampereen yliopisto, Vediafi Oy

Rahoitussumma

99 863 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2023–5/2024

Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen kasvihuonepäästöt vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa nollapäästöt viimeistään vuoteen 2045 mennessä. Päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan monipuolista toimenpidevalikoimaa. Logistiikan päästötiedon keräämisen ja saatavuuden sekä tiedon hyödynnettävyyden parantamisella ja kehittämisellä voidaan edesauttaa päästövähennystavoitteiden toteutumista.

Myös päästötietojen yhteentoimivuuden haasteellisuus on tunnistettu niin elinkeinoelämän, tutkimustahojen kuin viranomaistenkin näkökulmasta. Päästöjen seurantaan, mittaamiseen ja laskentaan ei ole tällä hetkellä olemassa yhtenäistä standardia, jolloin esimerkiksi vertailtavuus eri yritysten välillä on haastavaa. Myös raportointikäytänteet ovat hyvin vaihtelevia. Ilmastotavoitteet ja -raportointivelvollisuudet ovat kuitenkin lisänneet yritysten ja toimijoiden panostusta ja kiinnostusta päästöihin. Yritykset ja toimijat ovatkin ilmaisseet tarpeensa ja halunsa löytää tehokkaita ja toimivia ratkaisuja päästöjen seurantaan ja päästöjen vähentämiseksi.

Ympäristöraportointi auttaa seuraamaan kasvihuonepäästöjen sekä niiden vähentämiseksi tehtyjen toimenpiteiden ja asetettujen tavoitteiden kehitystä ja on myös tärkeä kanava toimenpiteiden viestimisessä. Ilman yrityksen tuottamaa johdonmukaista päästöraportointia todellisten vaikutusten seuranta on vaikeaa, eikä tarvittaviin päästövähennyksiin voida päästä. Päästötiedon hyödyntämisen parantaminen taas mahdollistaa päästövähennyspotentiaalia ja lisää uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin liikenteeseen kuin logistiikkaan. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien myötä raportoinnin ja seurannan taso paranee, joka taas lisää vaikuttavuutta päästötoimissa edelleen.

Hankkeen tavoitteena on selvittää nykytila ja tarpeet logistiikan kasvihuonekaasupäästötietojen keräämiselle, saatavuudelle ja hyödyntämiselle Suomessa kansainvälistä toimintakenttää unohtamatta. Hankkeessa selvitetään päästötietojen saatavuuden hyödyt huomioiden nykyisen liiketoiminnan kehittäminen, uudet liiketoimintamahdollisuudet sekä päästövähennyspotentiaali. Hankkeessa verrataan nykytilaa olemassa olevaan ja tulevaan EU-sääntelyyn datan hyödyntämisen ja erityisesti päästötietojen saatavuuden osalta. Hankkeessa arvioidaan lisäksi, millaista arvonluontia päästötiedon hyödyntäminen mahdollistaa ja mitä toisaalta tarvitaan tiedon hyödyntämiseksi.

Hankkeessa tarkastellaan erityisesti yritysten mahdollisuuksia ja tarpeita, sekä myös viranomaisten tarpeita. Hankkeessa selvitetään myös, mitä päästötietojen hyödyntäminen mahdollistaa ja toisaalta edellyttää liikennejärjestelmältä päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi erityisesti logistiikan osalta. Tavoitteena on vastata päätutkimuskysymykseen: Millaista päästötietoa logistiikassa tarvitaan ja miten päästötiedon keräämistä pitäisi kehittää, jotta sitä voitaisiin hyödyntää uuden, vihreän siirtymää tukevien palveluiden muodostamisessa?

Ota yhteyttä:

Professori Heikki Liimatainen, Tampereen yliopisto, p. 040 849 0320, etunimi.sukunimi(at)tuni.fi

Logistiikan päästötietojen liiketoiminta- ja päästövähennyspotentiaali

Yhteyshenkilö ministeriössä